ASUS M32AA user manual download (Page 51 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 77
Stolní PC ASUS
51
ČEšTInA
AktivNí body
Aktivní body na obrazovce umož»ují spoušt²t programy a p±istupovat k nastavení stolního
po°íta°e. Funkce t²chto aktivních bod³ lze aktivovat myší.
AktivNí body spuŠt³Né aplikace
AktivNí odkazy Na obrazovce Start
Funkce aktivních bod³ viz další stránka.
Sample
This manual is suitable for devices