ASUS M32AA user manual download (Page 50 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 77
50
Kapitola 2: Používání Windows
®
8.1
ČEšTInA
PoužíváNí uživatelského rozhraNí WiNdows
®
Windows
®
8.1 je dodáváno s uživatelským rozhraním (UI) založeným na dlaždicích pro
snadný p±ístup k aplikacím Windows
®
z obrazovky Start. Obsahuje následující funkce, které
m³žete používat p±i práci s vaším stolním po°íta°em.
SpouŠt³cí obrazovka
Obrazovka Start se zobrazí po úsp²šném p±ihlášení k vašemu ú°tu. Pomáhá na jednom
míst² organizovat všechny programy a aplikace.
Stisknutím tla°ítka Windows
m³žete spustit úvodní obrazovku z libovolné aplikace.
Aplikace WiNdows
®
Tyto aplikace jsou umíst²ny na úvodní obrazovce a zobrazeny vedle sebe pro snadný
p±ístup.
Aplikace Windows
®
b²ží pouze p±i rozlišení obrazovky 1024 x 768 a vyšším.
N²které aplikace se pln² spustí až po p±ihlášení k vašemu ú°tu Microsoft.
Uživatelský ú±et
OddáleNí/p°iblížeNí
zobrazeNí aplikací
Živé dlaždice
Sample
This manual is suitable for devices