ASUS M32AA user manual download (Page 5 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 77
5
ČEšTInA
UpozorN³Ní
Sb³rové služby
Programy pro recyklaci a sb²r použitých produkt³ spole°nosti ASUS vycházejí z našeho
závazku dodržování nejvyšších standard³ pro ochranu našeho životního prost±edí. V²±íme,
že poskytováním t²chto ±ešení našim zákazník³m umožníme odpov²dn² recyklovat naše
produkty, baterie a další sou°ásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti
recyklace v r³zných regionech viz http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
REACH
V souladu se sm²rnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.
htm zve±ejnili chemické látky obsažené v našich produktech.
ProhláŠeNí pro FederálNí komuNika±Ní komisi
Toto za±ízení vyhovuje °ásti 15 p±edpis³ FCC. Provoz vyžaduje spln²ní následujících dvou
podmínek:
Toto za±ízení nesmí zp³sobovat škodlivé rušení, a
Toto za±ízení musí snést veškeré vn²jší rušení, v°etn² rušení, které by mohlo zp³sobit
nesprávnou °innost.
Toto za±ízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální za±ízení
t±ídy B, dle °ásti 15 p±edpis³ Federální komunika°ní komise (FCC). Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu p±ed škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách.
Toto za±ízení generuje, používá a m³že vyza±ovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud
není instalováno a používáno podle pokyn³, m³že rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci.
Neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto za±ízení
zp³sobuje škodlivé rušení p±íjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že za±ízení
vypnete a zapnete, uživateli doporu°ujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo
n²kolika z následujících metod:
Oto°it nebo p±emístit p±ijímací anténu.
Zv²tšit odstup mezi za±ízením a p±ijíma°em.
P±ipojit za±ízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je p±ipojen p±ijíma°.
Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.
Ke spln²ní požadavk³ FCC je nutno používat k propojení monitoru s gra¹ckou kartou
stín²né kabely. Jakékoliv zm²ny nebo úpravy výslovn² neschválené ú±adem odpov²dným
za shodu mohou zániku oprávn²ní používat toto za±ízení.
VarováNí týkající se lithiumioNtové baterie
POZOR:
Nebezpe°í výbuchu p±i chybné vým²n² baterie. Nahraºte jen stejným
nebo ekvivalentním typem doporu°eným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle
pokyn³ výrobce.
Sample
This manual is suitable for devices