ASUS M32AA user manual download (Page 49 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 77
ČEšTInA
Stolní PC ASUS
49
Kapitola 2
PoužíváNí WiNdows
®
8.1
PrvNí spuŠt³Ní
P±i prvním spušt²ní po°íta°e se objeví ±ada obrazovek, které vás provedou základním
nastavením opera°ního systému Windows
®
8.1.
Postup prvNího spuŠt³Ní StolNí PC:
1.
Stiskn²te tla°ítko napájení na Stolní PC. Vy°kejte n²kolik minut, až se zobrazí
obrazovka nastavení.
2.
Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v n²mž chcete Stolní PC používat.Po
zobrazení dalších nastavení vyberte vaši zemi nebo region, jazyk aplikací, rozložení
klávesnice a °asové pásmo a potom klepn²te na tla°ítko Next (Další).
3.
Pe°liv² si p±e°t²te licen°ní podmínky a potom klepn²te na tla°ítko
I Accept
(Souhlasím)
.
4.
Podle dalších zobrazených pokyn³ nakon¹gurujete následující základní nastavení:
P±izp³sobení
P±ipojit
Nastavení
Váš ú°et
5.
Po kon¹guraci základních položek se zobrazí výukový program Windows
®
8.1.
Sledováním se dozvíte víc u funkcích Windows®8.1.
Obrazovka zámku WiNdows
®
8.1
Po spušt²ní opera°ního systému Windows
®
8.1 se m³že objevit obrazovka zámku
Windows
®
8.1. Pokra°ujte klepnutím na obrazovku zámku nebo stiskem libovolné klávesy
Stolní PC.
Sample
This manual is suitable for devices