ASUS M32AA user manual download (Page 48 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
48
Kapitola 1: Používání Windows
®
7
ČEšTInA
nastaveNí hesla uživatele
Postup NastaveNí hesla uživatele:
1.
Vyberte uživatele, jemuž chcete nastavit heslo.
2.
Vyberte
Vytvo°it heslo
.
3.
Zadejte heslo a ješt² jednou pro kontrolu. Zadejte nápov²du k heslu.
4.
Po dokon°ení klepn²te na
Vytvo°it heslo
.
Aktivace aNtivirového softwaru
Na po°íta°i je p±edinstalován program Trend Micro Internet Security. Jde o antivirovou
ochranu po°íta°e, dodávanou t±etí stranou. Zakoupí se zvláš´. Po aktivaci máte 60 dní na
vyzkoušení zdarma.
Aktivace TreNd Micro INterNet Security:
1.
Spus´te aplikaci Trend Micro Internet Security.
2.
Pe°liv² si p±e°t²te licen°ní podmínky. Klepn²te na
Souhlasím, aktivovat
.
3.
Zadejte vaši e-mailovou adresu a vyberte umíst²ní. Klepn²te na
DalŠí
.
4.
Dokon°ete kon¹guraci klepnutím na Dokon°it.
ZískáNí Nápov³dy a podpory WiNdows
®
Windows
®
Nápov²da a podpora nabízí rady a odpov²di týkající se používání aplikací ve
Windows
®
7.
Ke spušt²ní nápov²dy a podpory Windows
®
klepn²te na
>
nápov³da a podpora
.
Nejnov²jší nápov²du online pro Windows
®
získáte, pokud jste p±ipojeni k internetu.
Sample
This manual is suitable for devices