ASUS M32AA user manual download (Page 47 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 77
Stolní PC ASUS
47
ČEšTInA
OchraNa po±íta±e
PoužíváNí CeNtra akcí WiNdows
®
7
Centrum akcí Windows
®
7 nabízí upozorn²ní, informace o zabezpe°ení, údržb² systému a
možnost automatického odhalování a odstra»ování b²žných problém³ s po°íta°em.
Upozorn²ní lze p±izp³sobit. Podrobnosti viz p±edchozí sekce
P°izp¶sobeNí ikoN a
ozNámeNí
v této kapitole.
SpuŠt³Ní CeNtra akcí WiNdows
®
7
Postup spuŠt³Ní CeNtra akcí WiNdows
®
7:
1.
Centrum akcí Windows 7 spustíte klepnutím na ikonu oznámení
a poté na
Spustit
CeNtrum akcí
.
2.
V centru akcí Windows 7 klepn²te na úkol, který chcete provést.
PoužíváNí Aktualizace WiNdows
®
Aktualizace Windows je nástroj umož»ující zjišt²ní dostupnosti a instalaci aktualizací
vylepšujících zabezpe°ení a výkon po°íta°e.
SpuŠt³Ní Aktualizace WiNdows
®
Postup spuŠt³Ní Aktualizace WiNdows
®
:
1.
V hlavním panelu Windows
®
klepnutím na ikonu Start
otev±ete nabídku Start.
2.
Vyberte
VŠechNy programy
>
Aktualizace WiNdows
.
3.
Na obrazovce Aktualizace Windows klepn²te na úkol, který chcete provést.
nastaveNí uživatelského ú±tu a hesla
M³žete vytvo±it ú°ty chrán²né hesly pro všechny, kdo budou po°íta° používat.
Vytvo°eNí uživatelského ú±tu
Postup vytvo°eNí uživatelského ú±tu:
1.
V hlavním panelu Windows
®
klepn²te na
>
Za±íNáme
>
P°idat Nové uživatele.
2.
Vyberte
Spravovat jiNý ú±et
.
3.
Vyberte
Vytvo°it Nový ú±et
.
4.
Zadejte název nového uživatele.
5.
Vyberte typ ú°tu
StaNdardNí uživatel
nebo
Správce
.
6.
Po dokon°ení klepn²te na
Vytvo°it ú±et
.
Sample
This manual is suitable for devices