ASUS M32AA user manual download (Page 46 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 77
46
Kapitola 1: Používání Windows
®
7
ČEšTInA
Vytvo°eNí Nové složky
Postup vytvo°eNí Nové složky:
1.
Spus´te Pr³zkumníka Windows.
2.
V pruhu nástroj³ klepn²te na
nová složka
.
3.
Zadejte název nové složky.
M³žete také klepnout pravým tla°ítkem kamkoli do okna zobrazení, klepnout na
nová
>
Složka
.
ZálohováNí soubor¶
P°íprava zálohy
Postup p°ípravy zálohy:
1.
Klepn²te na
>
VŠechNy programy
>
Údržba
>
ZálohováNí a obNova
.
2.
Klepn²te na
nastavit zálohováNí
. Klepn²te na
DalŠí
.
3.
Vyberte místo uložení zálohy. Klepn²te na
DalŠí
.
4.
Vyberte
nechat rozhodNout systém WiNdows (doporu±eNo)
nebo
nechat
rozhodNout m³
.
ObNova systému
Funkce Obnova systému Windows® vytvá±í bod obnovy, tj. zálohu nastavení po°íta°e k
ur°itému datu a °asu. M³žete tak vrátit zp²t zm²ny systému, aniž byste p±išli o data.
Postup obNoveNí systému:
1.
Ukon°ete všechny b²žící aplikace.
2.
Klepn²te na
>
VŠechNy programy
>
P°ísluŠeNství
>
Systémové Nástroje
>
ObNoveNí systému
.
3.
Dokon°ete proces podle pokyn³ na obrazovce.
P±i volb²
nechat rozhodNout systém WiNdows®
nebudou zálohovány programy, soubory
na discích s formátem FAT, odpadkový koš ani do°asné soubory v²tší než 1 GB.
5.
Dokon°ete proces podle pokyn³ na obrazovce.
Sample
This manual is suitable for devices