ASUS M32AA user manual download (Page 45 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 77
Stolní PC ASUS
45
ČEšTInA
ProcházeNí soubor¶ a složek
Postup procházeNí soubor¶ a složek:
1.
Spus´te Pr³zkumníka Windows.
2.
V okn² navigace nebo zobrazení vyhledejte umíst²ní dat.
3.
V naviga°ním panelu s popisem cesty klepnutím na šipku zobrazte obsah souboru
nebo složky.
P°izp¶sobeNí zobrazeNí soubor¶/složek
Postup p°izp¶sobeNí zobrazeNí soubor¶/složek:
1.
Spus´te Pr³zkumníka Windows.
2.
V okn² navigace nebo zobrazení vyhledejte umíst²ní dat.
3.
V pruhu nástroj³ klepn²te na ikonu Zobrazit
.
4.
V nabídce Zobrazit posuvníkem vyberte zp³sob zobrazení souboru/složky.
M³žete také klepnout pravým tla°ítkem kamkoli do okna zobrazení, klepnout na
Zobrazit
a
vybrat požadovaný typ zobrazení.
Uspo°ádáNí soubor¶
Postup uspo°ádáNí soubor¶:
1.
Spus´te Pr³zkumníka Windows.
2.
V poli
Uspo°ádat
klepnutím zobrazte rozbalovací seznam.
3.
Vyberte požadovaný typ uspo±ádání.
T°íd³Ní soubor¶
Postup t°íd³Ní soubor¶:
1.
Spus´te Pr³zkumníka Windows.
2.
Klepn²te pravým tla°ítkem kamkoli do okna zobrazení.
3.
Ze zobrazené nabídky vyberte
T°ídit dle
a vyberte požadovaný typ t±íd²ní.
SeskupeNí soubor¶
Postup seskupeNí soubor¶:
1.
Spus´te Pr³zkumníka Windows.
2.
Klepn²te pravým tla°ítkem kamkoli do okna zobrazení.
3.
Ze zobrazené nabídky vyberte
Seskupit dle
a vyberte požadovaný typ seskupení.
Sample
This manual is suitable for devices