ASUS M32AA user manual download (Page 44 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 77
44
Kapitola 1: Používání Windows
®
7
ČEšTInA
PoužíváNí ozNamovací oblasti
Ve výchozím nastavení oznamovací oblast zobrazuje t±i ikony:
CeNtrum akcí
Klepnutím na ikonu zobrazíte upozorn²ní a hlášení a spustíte Windows
®
Centrum akcí.
Sí·ové p°ipojeNí
Tato ikona zobrazuje stav p±ipojení a intenzitu signálu drátového i bezdrátového p±ipojení
k síti.
Hlasitost
Klepnutím nastavte hlasitost.
ZobrazeNí upozorN³Ní
Postup zobrazeNí upozorN³Ní:
Klepn²te na ikonu upozorn²ní
, poté klepn²te na hlášení.
Podrobnosti viz sekce
WiNdows
®
Použití CeNtra akcí
.
P°izp¶sobeNí ikoN a ozNámeNí
M³žete se rozhodnout zobrazovat nebo skrýt ikony a oznámení v hlavním panelu a
oznamovací oblasti.
Postup p°izp¶sobeNí ikoN a ozNámeNí:
1.
V oznamovací oblasti klepn²te na ikonu šipky
.
2.
Klepn²te na
P°izp¶sobit
.
3.
Z rozbalovacího seznamu vyberte chování ikon nebo položek, které chcete p±izp³sobit.
Správa soubor¶ a složek
PoužíváNí Pr¶zkumNíka WiNdows
®
Pr³zkumník Windows
®
umož»uje prohlížení, správu a organizaci soubor³ a složek.
SpuŠt³Ní Pr¶zkumNíka WiNdows
®
Postup spuŠt³Ní Pr¶zkumNíka WiNdows:
1.
V hlavním panelu Windows
®
klepnutím na ikonu Start
otev±ete nabídku Start.
2.
Klepnutím na
Po±íta±
spustíte Pr³zkumníka Windows.
Sample
This manual is suitable for devices