ASUS M32AA user manual download (Page 43 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 77
Stolní PC ASUS
43
ČEšTInA
P°ipNutí položek Na sezNamy odkaz¶
P±i klepnutí pravým tla°ítkem na ikonu na hlavním panelu se zobrazí seznam odkaz³ na
položky související s programem nebo vybranou položkou. Na seznamy odkaz³ lze p±ipnout
položky jako jsou oblíbené weby, °asto navšt²vované složky nebo disky nebo naposledy
p±ehrávané mediální soubory.
Postup p°ipNutí položek Na sezNam odkaz¶:
1.
V hlavním panelu klepn²te na ikonu pravým tla°ítkem.
2.
V seznamu odkaz³ klepn²te pravým tla°ítkem na ikonu, kterou chcete p±ipnout, poté
vyberte
P°ipNout Na teNto sezNam
.
OdepNutí položek ze sezNamu odkaz¶
Postup odepNutí položek ze sezNamu odkaz¶:
1.
V hlavním panelu klepn²te na ikonu pravým tla°ítkem.
2.
V seznamu odkaz³ klepn²te pravým tla°ítkem na ikonu, kterou chcete odepnout, poté
vyberte
OdepNout z tohoto sezNamu
.
P°ipNutí program¶ Na Nabídku Start Nebo hlavNí paNel
Postup p°ipNutí program¶ Na Nabídku Start Nebo hlavNí paNel:
1.
V hlavním panelu Windows
®
klepnutím na ikonu Start
otev±ete nabídku Start.
2.
V nabídce Start nebo hlavním panelu klepn²te pravým tla°ítkem na položku, kterou
chcete p±ipnout.
3.
Vyberte
P°ipNout Na hlavNí paNel
nebo
P°ipNout k Nabídce Start
.
M³žete také klepnout pravým tla°ítkem na ikonu spušt²ného programu na hlavním panelu
a vybrat
P°ipNout teNto program Na hlavNí paNel
.
OdepNutí program¶ z Nabídky Start
Postup odepNutí program¶ z Nabídky Start:
1.
V hlavním panelu Windows
®
klepnutím na ikonu Start
otev±ete nabídku Start.
2.
V nabídce Start klepn²te pravým tla°ítkem na program, kterou chcete odepnout, poté
vyberte
OdstraNit z tohoto sezNamu
.
OdepNutí program¶ z hlavNího paNelu
Postup odepNutí program¶ z hlavNího paNelu:
1.
V hlavním panelu klepn²te pravým tla°ítkem na program, který chcete odepnout, poté
vyberte
OdepNout program z hlavNího paNelu
.
Sample
This manual is suitable for devices