ASUS M32AA user manual download (Page 42 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
Kapitola 1: Používání Windows
®
7
ČEšTInA
PoužíváNí pracovNí plochy WiNdows
®
7
Klepn²te na ikonu Start
> Nápov²da a podpora a získáte více informací o Windows
®
7.
PoužíváNí Nabídky Start
Nabídka Start umož»uje spoušt²ní program³, pomocných program³ a práci s dalšími
položkami. Zobrazí také další informace o Windows 7 po volb²
nápov³da a podpora
.
SpouŠt³Ní položek z Nabídky Start
Postup spouŠt³Ní položek z Nabídky Start:
1.
V hlavním panelu Windows
®
klepn²te na ikonu Start
.
2.
Z nabídky Start vyberte položku, kterou chcete spustit.
Programy lze p±ipnout k nabídce Start a poté budou trvale dostupné jedním klepnutím.
Podrobnosti viz sekce
P°ipNutí program¶ k Nabídce Start Nebo hlavNí paNel
.
PoužíváNí položky Za±íNáme
Položka nabídky Start nazvaná
Za±íNáme
popisuje n²které základní kroky, jako je
personalizace Windows
®
, p±idávání uživatel³ a p±enos soubor³, takže se seznámíte s
používáním Windows
®
7.
PoužíváNí položky Za±íNáme:
1.
V hlavním panelu Windows
®
klepnutím na ikonu Start
otev±ete nabídku Start.
2.
Vyberte
Za±íNáme
. Zobrazí se seznam dostupných úkol³.
3.
Vyberte úkol, který chcete provést.
PoužíváNí hlavNího paNelu
Hlavní panel umož»uje spoušt²ní a správu program³ a položek instalovaných na po°íta°i.
SpuŠt³Ní programu z hlavNího paNelu
Postup spuŠt³Ní programu z hlavNího paNelu:
V hlavním panelu Windows
®
klepn²te na ikonu a tím spustíte p±íslušnou položku.
Dalším klepnutím na ikonu program skryjete.
Programy lze p±ipnout k hlavnímu panelu a poté na n²m budou trvale zobrazeny.
Podrobnosti viz sekce
P°ipNutí program¶ k Nabídce Start Nebo hlavNí paNel.
Sample
This manual is suitable for devices