ASUS M32AA user manual download (Page 41 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
Stolní PC ASUS
41
Kapitola 1
PoužíváNí WiNdows
®
7
PrvNí spuŠt³Ní
P±i prvním spušt²ní po°íta°e se objeví ±ada obrazovek, které vás provedou základním
nastavením opera°ního systému Windows
®
7.
Postup prvNího spuŠt³Ní:
1.
Zapn²te po°íta°. Vy°kejte n²kolik minut, až se zobrazí obrazovka
INstalace systému
WiNdows
.
2.
Z rozbalovacího seznamu vyberte jazyk. Klepn²te na
DalŠí
.
3.
Z rozbalovacího seznamu vyberte
Zem³ Nebo regioN
,
Čas a m³Na
a
RozložeNí
kláves
. Klepn²te na
DalŠí
.
4.
Vepište jedine°né
jméNo uživatele
a
Název po±íta±e
. Klepn²te na
DalŠí
.
5.
Vepište pot±ebné informace k nastavení vlastního hesla, poté klepn²te na
DalŠí
.
M³žete také klepnout na
DalŠí
bez zadání t²chto informací.
6.
Pe°liv² si p±e°t²te licen°ní podmínky. Zaškrtn²te
P°ijímám liceN±Ní podmíNky
a
pokra°ujte klepnutím na
DalŠí
.
7.
Vyberte
Použít doporu±eNá NastaveNí
nebo
INstalovat pouze d¶ležité aktualizace
a nastavte tak zabezpe°ení po°íta°e. Tento krok lze p±esko°it volbou
Zobrazit dotaz
pozd³ji
.
8.
Zkontrolujte nastavené datum a °as. Klepn²te na
DalŠí
. Systém použije nová
nastavení a restartuje se. Poté m³žete za°ít po°íta° používat.
Pokud chcete pozd²ji nastavit heslo ke svému ú°tu, viz
nastaveNí uživatelského ú±tu a
hesla
v dalším textu této kapitoly.
Sample
This manual is suitable for devices