ASUS M32AA user manual download (Page 4 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 77
4
ČEšTInA
Obsah
WiNdows
®
7 / WiNdows
®
8.
1
Uživatelská p°íru±ka
Kapitola
1
PoužíváNí WiNdows
®
7
První spušt²ní
..............................................................................................
41
Používání pracovní plochy Windows
®
7
......................................................
Správa soubor³ a složek
.............................................................................
44
Obnova systému
..........................................................................................
46
Ochrana po°íta°e
........................................................................................
47
Získání nápov²dy a podpory Windows
®
......................................................
48
Kapitola
2
PoužíváNí WiNdows
®
8.
1
První spušt²ní
..............................................................................................
49
Obrazovka zámku Windows
®
8.1
.................................................................
49
Používání uživatelského rozhraní Windows
®
...............................................
50
Práce s aplikacemi Windows
®
.....................................................................
53
Další klávesové zkratky klávesnice
.............................................................
58
Vypnutí stolního po°íta°e
............................................................................
59
P±epnutí stolního po°íta°e do režimu spánku
..............................................
59
Vstup do nastavení systému BIOS
..............................................................
60
Kapitola
3
DalŠí fuNkce opera±Ního systému WiNdows
®
7 /
WiNdows
®
8.
1
Odpojení pam²´ového za±ízení USB
...........................................................
61
Kon¹gurování nastavení rozlišení obrazovky
..............................................
Kon¹gurování nastavení internetového p±ipojení
........................................
63
Obnova systému
..........................................................................................
KoNtaktNí iNformace spole±Nosti ASU
S
Kontaktní informace spole°nosti ASUS
.......................................................
77
Sample
This manual is suitable for devices