ASUS M32AA user manual download (Page 38 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 77
38
Kapitola 5: µešení potíží
ČEšTInA
Procesor
Problém
MožNá p°í±iNa
²eŠeNí
Po°íta° je po
zapnutí p±íliš
hlu°ný.
Po°íta° se spouští.
Nejde o závadu. Ventilátory p±i
zapnutí po°íta°e b²ží s maximálními
otá°kami. Po spušt²ní opera°ního
systému se otá°ky ventilátor³ sníží.
Nastavení BIOS byla
zm²n²na.
Obnovte výchozí nastavení BIOSu.
Zastaralý BIOS
Aktualizujte BIOS nejnov²jší verzí.
Nejnov²jší verze BIOSu lze stáhnout
z webu podpory ASUS na adrese
.
Po°íta° je p±íliš
hlu°ný.
Byl vym²n²n chladi°
procesoru.
Používejte chladi° procesoru, který
je slu°itelný nebo doporu°ený
spole°ností ASUS.
Po°íta° není dostate°n²
chlazen vzduchem.
P±emíst²te po°íta° na místo, kde
bude lépe chlazen.
Po°íta° je p±eh±átý.
Aktualizujte BIOS.
Pokud víte jako znovu namontovat
základní desku, pokuste se vy°istit
prostor uvnit± sk±ín² po°íta°e.
Požádejte o pomoc servisní
st±edisko ASUS.
Pokud problém p±etrvává, nahlédn²te do záru°ního listu stolního PC a kontaktujte servis
ASUS. Informace o servisních st±ediscích získáte na webu podpory ASUS na adrese
.
Sample
This manual is suitable for devices