ASUS M32AA user manual download (Page 37 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 77
ASUS M32
37
ČEšTInA
Systém
Problém
MožNá p°í±iNa
²eŠeNí
Systém je p±íliš
pomalý
B²ží p±íliš mnoho program³
Ukon°ete n²které programy.
Útok po°íta°ového viru
Pomocí antivirového softwaru
zkontrolujte po°íta° na p±ítomnost
vir³, p±ípadn² je odstra»te.
Znovu nainstalujte opera°ní
systém.
Systém °asto
spadne nebo
zamrzne.
Porucha pevného disku
Poškozený pevný disk p±edejte
servisu ASUS k oprav².
Nahraºte pevný disk novým
Problémy s pam²´ovým
modulem
Nahraºte slu°itelným pam²´ovým
modulem.
Vyjm²te p±ídavné pam²´ové
moduly, které jste instalovali, a
zkuste po°íta° znovu zapnout.
Požádejte o pomoc servisní
st±edisko ASUS.
Po°íta° není dostate°n²
chlazen vzduchem.
P±emíst²te po°íta° na místo, kde
bude lépe chlazen.
Je instalován neslu°itelný
software.
P±einstalujte opera°ní systém a
slu°itelný software.
Sample
This manual is suitable for devices