ASUS M32AA user manual download (Page 36 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 77
36
Kapitola 5: µešení potíží
ČEšTInA
LAn
Problém
MožNá p°í±iNa
²eŠeNí
Nelze se p±ipojit
k Internetu
Kabel LAN není p±ipojen.
P±ipojte k po°íta°i kabel LAN.
Problémy s kabelem LAN
Zkontrolujte, zda svítí LED indikátor
LAN. Pokud nesvítí, zkuste jiný
kabel LAN. Pokud ani poté p±ipojení
nefunguje, kontaktujte servis ASUS.
Po°íta° není správn²
p±ipojen ke sm²rova°i
nebo p±epína°i.
Zajist²te správné p±ipojení po°íta°e ke
sm²rova°i nebo p±epína°i.
Nastavení sít²
Zjist²te správná nastavení u svého
poskytovatele p±ipojení k internetu
(ISP).
Problémy zp³sobené
antivirovým softwarem
Ukon°ete antivirový software.
Problémy zp³sobené
ovlada°em
Znovu nainstalujte ovlada° LAN karty
Zvuk
Problém
MožNá p°í±iNa
²eŠeNí
Nehraje zvuk
P±ipojení sluchátek
nebo reproduktor³ k
nesprávnému portu.
Správný port je uveden v
uživatelské p±íru°ce po°íta°e.
Odpojte a znovu p±ipojte k po°íta°i
reproduktory.
Sluchátka nebo
reproduktory nefungují.
Vyzkoušejte jiná sluchátka nebo
reproduktory.
Porty zvuku na p±edním
nebo zadním panelu
nefungují.
Vyzkoušejte porty zvuku na p±edním
i na zadním panelu. Pokud jeden z
port³ nefunguje, zkontrolujte, zda
není nastaven na vícekanálový zvuk.
Problémy zp³sobené
ovlada°em
Znovu nainstalujte ovlada° zvukové
karty
Sample
This manual is suitable for devices