ASUS M32AA user manual download (Page 35 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 77
ASUS M32
35
ČEšTInA
napájeNí
Problém
MožNá p°í±iNa
²eŠeNí
Není napájení
(kontrolka
napájení nesvítí)
Nesprávné napájecí nap²tí
Nastavte správné nap²tí p±epína°em
na napájecím zdroji.
Upravte nastavení nap²tí.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
odpojen od elektrické zásuvky.
Po°íta° není zapnut.
Stiskem tla°ítka vypína°e na p±edním
panelu zkontrolujte, zda je po°íta°
zapnut.
Napájecí kabel po°íta°e
není správn² zapojen.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
po°íta°e správn² zapojen.
Vyzkoušejte jiný slu°itelný napájecí
kabel.
Problémy s PSU (napájecí
zdroj)
Chcete-li nainstalovat do po°íta°e
další PSU, kontaktujte servisní
st±edisko ASUS.
ZobrazeNí
Problém
MožNá p°í±iNa
²eŠeNí
Žádný obraz
na monitoru
po zapnutí
po°íta°e (°erná
obrazovka).
Signálový kabel není
p±ipojen ke správnému
výstupu VGA na po°íta°i.
P±ipojte signálový kabel ke
správnému výstupu VGA na po°íta°i
(zabudovaná VGA karta nebo
samostatné VGA karta).
Pokud používáte samostatnou VGA
kartu, p±ipojte signálový kabel k
jejímu VGA výstupu.
Problémy se signálovým
kabelem
Zkuste p±ipojit jiný monitor.
Sample
This manual is suitable for devices