ASUS M32AA user manual download (Page 34 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 77
34
Kapitola 5: µešení potíží
ČEšTInA
?
Reproduktory Nehrají
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory p±ipojeny k výstupu Line out (žlutý) na
p±edním nebo zadním panelu.
Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správn² p±ipojeny k napájení a zapnuty.
Nastavte hlasitost reproduktor³.
Zkontrolujte, zda není ztlumen zvuk v opera°ním systému.
Pokud je ztlumen, ikona hlasitosti má podobu
. Zvuk v systému
povolíte tak, že klepn²te na ikonu
v oznamovací oblasti systému
Windows
®
a poté klepnete na
.
Pokud zvuk není ztlumen, klepn²te na
a p±etažením posuvníku
upravte hlasitost.
P±ipojením reproduktor³ k jinému po°íta°i ov²±te, zda správn² fungují.
?
JedNotka DVD NeNa±te disk.
Zkontrolujte, zda je disk na platu optické jednotky položen potišt²nou stranou
nahoru.
Zkontrolujte, zda je disk na platu vyst±ed²n, to platí zejména pro disky
nestandardního rozm²ru nebo tvaru.
Zkontrolujte, zda disk není poškrábaný nebo poškozený.
?
Tla±ítko vysuNutí plata jedNotky DVD NefuNguje.
1.
Opera°ní systém Windows
®
7: Klepn²te na
>
Po±íta±
.
Opera°ní systém Windows
®
8.1: umíst²te ukazatel myši na levý horní roh
pracovní plochy opera°ního systému Windows
®
a potom klepn²te pravým
tla°ítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím
na položku File Explorer (Pr³zkumník soubor³) otev±ete obrazovku Computer
(Po°íta°).
2.
Klepn²te pravým tla°ítkem myši na
, poté v nabídce
klepn²te na
VysuNout
.
Sample
This manual is suitable for devices