ASUS M32AA user manual download (Page 33 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 77
ASUS M32
33
ČEšTInA
?
Chci vrátit zp³t zm³Ny opera±Ního systému po±íta±e, aNiž bych p°iŠel
o data.
Opera±Ní systém WiNdows
®
7:
Funkce Obnovení systému Windows
®
dokáže vrátit zp²t zm²ny systému, aniž
byste p±išli o data, nap±íklad dokumenty nebo fotogra¹e. |Více podrobností viz
sekce
ObNoveNí systému
v kapitole 2.
Opera±Ní systém WiNdows
®
8:
Pomocí možnosti obnovy Windows
®
8
Refresh everythiNg without affectiNg
your µles (Aktualizovat vŠe bez ovlivN³Ní soubor¶)
obnovte nebo vra´te
zm²ny nastavení opera°ního systému, aniž byste p±išli o data, nap±íklad
dokumenty nebo fotogra¹e. Chcete-li použít možnost obnovy, na panelu
Symbol klepn²te na
SettiNgs (nastaveNí) > ChaNge PC SettiNgs (Zm³Nit
NastaveNí po±íta±e) > GeNeral (ObecNé)
, vyberte možnost
Refresh
everythiNg without affectiNg your µles (Aktualizovat vŠe bez ovlivN³Ní
soubor¶)
a potom klepn²te na
Get Started (Za±íNáme)
.
?
Obraz Na HDTV televizoru je roztažeNý.
P±í°inou je rozdílné nastavení rozlišení monitoru na po°íta°i a skute°né
rozlišení HDTV. Zm²»te nastavení rozlišení podle p±ipojeného HDTV. Postup
zm²ny rozlišení obrazu:
Opera°ní systém Windows
®
7:
1.
Jedním z níže uvedených krok³ otev±ete obrazovku
RozliŠeNí obrazovky
:
Klepn²te na
>
Ovládací paNely
>
Vzhled a p°izp¶sobeNí
>
ZobrazeNí
>
Zm³Nit NastaveNí zobrazeNí
.
Klepn²te pravým tla°ítkem kamkoli na pracovní plochu. V kontextové
nabídce vyberte
P°izp¶sobit
>
ZobrazeNí
>
Zm³Nit NastaveNí
zobrazeNí
.
2.
Upravte rozlišení zobrazení. Nahlédn²te do dokumentace dodávané s
HDTV, kde najdete podporované rozlišení
3.
Klepn²te na
Použít
nebo
OK
. Poté klepn²te na
PoNechat zm³Ny
.
Opera°ní systém Windows
®
8.1:
Jedním z níže uvedených krok³ otev±ete obrazovku
RozliŠeNí obrazovky
:
Z úvodní obrazovky
a)
Spus´te obrazovku All Apps (Všechny aplikace) a umíst²te Control Panel
(Ovládací panel) na úvodní obrazovku.
Podrobnosti viz °ást
Umíst³Ní aplikace Na úvodNí obrazovku
v °ásti
PoužíváNí
aplikací WiNdows
®
.
b)
Z °ásti Control Panel (Ovládací panel) klepn²te na
Adjust screeN
resolutioN (Upravit rozliŠeNí obrazovky)
v °ásti
AppearaNce aNd
PersoNalizatioN (Vzhled a p°izp¶sobeNí).
Z obrazovky režimu pracovní plochy
a)
Spus´te režim pracovní plochy z úvodní obrazovky.
b)
Klepn²te pravým tla°ítkem na libovolné místo na obrazovce režimu
pracovní plochy. V kontextové nabídce vyberte
PersoNalize (P°izp¶sobit)
> Display (ZobrazeNí) > ChaNge display settiNgs (Zm³Nit NastaveNí
zobrazeNí).
Sample
This manual is suitable for devices