ASUS M32AA user manual download (Page 32 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 77
Kapitola 5: µešení potíží
ČEšTInA
?
Chybí obraz Na moNitoru.
Zkontrolujte, zda je monitor zapnut.
Zkontrolujte, zda je monitor správn² p±ipojen ke konektoru video výstupu
po°íta°e.
Pokud je po°íta° dodáván se samostatnou gra¹ckou kartou, zkontrolujte, zda
je monitor p±ipojen k video výstupu samostatné gra¹cké karty.
Zkontrolujte, zda nejsou kolíky video konektoru ohnuté. Pokud jsou ohnuté,
vym²»te propojovací kabel monitoru.
Zkontrolujte, zda je monitor správn² p±ipojen k napájení.
Nahlédn²te do dokumentace dodávané s monitorem, kde najdete více
informací o ±ešení potíží.
?
P°i použití více moNitor¶ je obraz jeN Na jedNom moNitoru.
Zkontrolujte, zda jsou oba monitory zapnuty.
B²hem POST testu po spušt²ní po°íta°e je obraz jen na monitoru p±ipojeném
ke konektoru VGA. Dvojí zobrazení funguje jen ve Windows.
Pokud má po°íta° samostatnou gra¹ckou kartu, p±ipojte monitory ke
konektor³m této karty.
Zkontrolujte správnost nastavení více monitor³. Více podrobností viz sekce
P°ipojeNí více vN³jŠích moNitor¶
v kapitole 3.
?
Po±íta± NerozpozNá USB pam³·ové za°ízeNí.
P±i prvním p±ipojení USB pam²´ového za±ízení k po°íta°i systém Windows
automaticky instaluje ovlada°. Chvíli vy°kejte a poté v okn² Tento po°íta°
zkontrolujte, zda se objevila nová jednotka - USB pam²´ové za±ízení.
P±ipojením USB pam²´ového za±ízení k jinému po°íta°i ov²±te, zda je toto
za±ízení funk°ní nebo ne.
Sample
This manual is suitable for devices