ASUS M32AA user manual download (Page 31 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 77
ČEšTInA
ASUS M32
31
Kapitola 5
²eŠeNí potíží
²eŠeNí potíží
Tato kapitola uvádí n²které potíže, s nimiž se m³žete setkat, a jejich možná ±ešení.
?
Po±íta± Nelze zapNout a LED koNtrolka NapájeNí Na p°edNím paNelu se
Nerozsvítí.
Zkontrolujte správné zapojení po°íta°e..
Zkontrolujte, zda je nap²tí v zásuvce na st²n².
Zkontrolujte, zda je zapnut napájecí zdroj. Viz sekce
ZAPnUTÍ po±íta±e
v
kapitole 1.
?
Po±íta± "zamrzNe".
Níže uvedenými kroky se pokuste ukon°it program, který p±estal reagovat.
1.
Stiskn²te najednou klávesy <Alt> + <Ctrl> + <Delete> na klávesnici a
poté klepn²te na
Správce úloh
.
2.
Postupujte podle následujících pokyn³ podle opera°ního systému:
Opera±Ní systém WiNdows
®
7:
a) Klepn²te na kartu
Aplikace
.
b)
Vyberte program, který chcete ukon°it, poté klepn²te na
UkoN±it
úlohu
.
pera±Ní systém WiNdows
®
8.1:
V °ásti
Task MaNager (Správce úloh)
na kart²
Processes (Procesy)
vyberte program, který nereaguje a potom klepn²te na tla°ítko
ENd Task
(UkoN±it úlohu).
Pokud nereaguje klávesnice. Stiskn²te a p±idržte tla°ítko vypína°e na horní
°ásti sk±ín² po°íta°e, dokud se po°íta° nevypne. Poté zapn²te po°íta°
stiskem vypína°e.
?
nelze se p°ipojit k bezdrátové síti pomocí WLAn karty ASUS (pouze u
vybraNých model¶).
Zkontrolujte správné zadání klí°e zabezpe°ení bezdrátové sít², k níž se
chcete p±ipojit.
P±ipojte vn²jší antény (volitelné) ke konektor³m WLAN karty ASUS a v zájmu
nejlepšího výkonu antény umíst²te na horní stranu po°íta°e.
?
nefuNgují klávesy Šipek v Numerické ±ásti klávesNice.
Zkontrolujte, zda nesvítí LED kontrolka Number Lock. Pokud LED kontrolka
Number Lock svítí, jsou klávesy v numerické °ásti klávesnice používány jen
k zadávání °íslic. Stiskem klávesy Number Lock zhasn²te LED kontrolku
Number Lock, pokud chcete používat klávesy šipek v numerické °ásti
klávesnice.
Sample
This manual is suitable for devices