ASUS M32AA user manual download (Page 3 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 77
3
ČEšTInA
Obsah
Upozorn²ní
....................................................................................................
5
Bezpe°nostní informace
................................................................................
8
Konvence použité v této p±íru°ce
..................................................................
9
Kde najdete více informací
............................................................................
9
Obsah balení
...............................................................................................
10
Kapitola
1
Za±íNáme
Vítejte!
.........................................................................................................
11
Seznámení s po°íta°em
...............................................................................
11
P±íprava po°íta°e k použiti
..........................................................................
15
Zapnutí/Vypnutí po°íta°e
.............................................................................
18
Kapitola
2
P°ipojeNí za°ízeNí k po±íta±i
P±ipojení USB pam²´ového za±ízení
...........................................................
19
P±ipojení mikrofonu a reproduktor³
.............................................................
±0
P±ipojení HDTV
............................................................................................
±±
Kapitola
3
PoužíváNí po±íta±e
Správné držení t²la p±i používání stolního PC
............................................
±3
Použití °te°ky pam²´ových karet
.................................................................
±4
Používání optické jednotky
..........................................................................
±5
Kapitola
4
P°ipojeNí k INterNetu
Kabelové p±ipojení
.......................................................................................
±7
Bezdrátové p±ipojení (pouze u vybraných model³).
....................................
±9
Kapitola
5
²eŠeNí potíž
í
µešení potíží
................................................................................................
31
Sample
This manual is suitable for devices