ASUS M32AA user manual download (Page 29 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 77
ASUS M32
±9
ČEšTInA
Wireless AP
Modem
Bezdrátové p°ipojeNí (pouze u vybraNých model¶).
P±ipojte po°íta° k internetu bezdrátovým p±ipojením.
K navázání bezdrátového p±ipojení se po°íta° musí p±ipojit k p±ístupovému bodu (AP).
Bezdrátový AP
Ke zvýšení dosahu a intenzity bezdrátového rádiového signálu p±ipojte vn²jší antény ke
konektor³m WLAN karty ASUS.
V zájmu nejlepšího výkonu antény umíst²te na horní stranu po°íta°e.
Vn²jší antény jsou volitelné vybavení.
Podrobné pokyny viz °ást Kon¹gurování nastavení internetového p±ipojení v dokumentu
Uživatelská p°íru±ka k opera±Nímu systému WiNdows
®
7 / WiNdows
®
8.1,
který je
obsažen v této p±íru°ce.
Sample
This manual is suitable for devices