ASUS M32AA user manual download (Page 28 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 77
±8
Kapitola 4: P±ipojení k Internetu
ČEšTInA
RJ-45 cable
LAN
P°ipojeNí po místNí síti (LAn)
Postup p°ipojeNí pomocí LAn:
1.
P±ipojte jeden konec kabelu RJ-45 p±ipojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu
sk±ín² po°íta°e a druhý konec k zásuvce sít² LAN.
2.
Zapn²te po°íta°.
3.
Proveºte pot±ebná nastavení p±ipojení k internetu.
Podrobnosti k nastavení p±ipojení k internetu vám sd²lí poskytovatel správce sít², který
vám s nimi také m³že pomoci.
Podrobné pokyny viz °ást Kon¹gurování nastavení internetového p±ipojení v dokumentu
Uživatelská p°íru±ka k opera±Nímu systému WiNdows
®
7 / WiNdows
®
8.1,
který je
obsažen v této p±íru°ce.
Kabel RJ45
Sample
This manual is suitable for devices