ASUS M32AA user manual download (Page 27 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 77
ČEšTInA
ASUS M32
±7
Modem
RJ-45 cable
Kapitola 4
P°ipojeNí k INterNetu
P°ipojeNí pomocí DSL/kabelového modemu
Postup p°ipojeNí pomocí DSL/kabelového modemu:
1.
P±ipravte DSL/kabelový modem k použití.
Kabelové p°ipojeNí
Kabelem RJ-45 propojte po°íta° a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sít² (LAN).
2.
P±ipojte jeden konec kabelu RJ-45 p±ipojte k portu LAN (RJ-45) na zadním panelu
sk±ín² po°íta°e a druhý konec k DSL/kabelovému modemu.
Nahlédn²te do dokumentace dodávané s DSL/kabelovým modemem.
3.
Zapn²te DSL/kabelový modem a po°íta°.
4.
Proveºte pot±ebná nastavení p±ipojení k internetu.
Kabel RJ45
Podrobnosti k nastavení p±ipojení k internetu vám sd²lí poskytovatel správce sít², který
vám s nimi také m³že pomoci.
Podrobné pokyny viz °ást Kon¹gurování nastavení internetového p±ipojení v dokumentu
Uživatelská p°íru±ka k opera±Nímu systému WiNdows
®
7 / WiNdows
®
8.1,
který je
obsažen v této p±íru°ce.
Sample
This manual is suitable for devices