ASUS M32AA user manual download (Page 25 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 77
ASUS M32
±5
ČEšTInA
PoužíváNí optické jedNotky
VložeNí optického disku
Postup vložeNí optického disku:
1.
P±i zapnutém po°íta°i stiskem tla°ítka vysunutí pod platem vysunete plato pro disk.
2.
Položte disk na plato optické jednotky potišt²nou stranou nahotu.
3.
Zatla°ením plato zav±ete.
4.
Vyberte položku okna P±ehrát automaticky.
Vyjmutí optického disku
Postup vyjmutí optického disku:
1.
P±i zapnutém po°íta°i vysu»te plato optické mechaniky jedním z níže uvedených
zp³sob³:
Stiskn²te tla°ítko vysunutí na krytu optické mechaniky.
Klepn²te pravým tla°ítkem na ikonu CD/DVD v okn²
Po±íta±
a poté klepn²te na
VysuNout
.
Chcete-li otev±ít okno
Computer (Po±íta±)
v opera°ním systému Windows
®
8.1, umíst²te
ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy opera°ního systému Windows
®
a potom
klepn²te pravým tla°ítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce
klepnutím na položku
File Explorer (Pr¶zkumNík soubor¶)
otev±ete obrazovku
Computer
(Po±íta±).
2.
Vyjm²te disk z plata jednotky.
Pokud ve vašem po°íta°i NENÍ aktivována funkce automatického p±ehrávání, p±i p±ístupu k
datum na optickém disku postupujte následovn²:
V opera°ním systému Windows
®
7 klepn²te na tla°ítko
Start > Computer
(Po±íta±)
a poklepejte na ikonu jednotky CD/DVD.
Opera°ní systém Windows
®
8.1, umíst²te ukazatel myši na levý horní roh
pracovní plochy opera°ního systému Windows
®
a potom klepn²te pravým
tla°ítkem myši na miniaturu Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na
položku
File Explorer (Pr¶zkumNík soubor¶)
otev±ete obrazovku
Computer
(Po±íta±).
Sample
This manual is suitable for devices