ASUS M32AA user manual download (Page 24 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 77
±4
Kapitola 3: Používání po°íta°e
ČEšTInA
3.
Po dokon°ení práce klepn²te pravým tla°ítkem na ikonu pam²´ové karty v okn²
Po±íta±
, klepn²te na
VysuNout
a poté vyjm²te kartu.
Opera°ní systém Windows
®
8.1, umíst²te ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy
opera°ního systému Windows
®
a potom klepn²te pravým tla°ítkem myši na miniaturu
Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepnutím na položku
File Explorer (Pr¶zkumNík
soubor¶)
otev±ete obrazovku
Computer (Po±íta±).
Nevyjímejte karty b²hem p±enosu dat nebo ihned po °tení, kopírování, formátování nebo
mazání dat, jinak hrozí ztráta dat.
Aby nedošlo ke ztrát² dat, p±ed vyjmutím karty ze slotu použijte postup "bezpe°ného
odebrání" pomocí ikony v oznamovací oblasti Windows.
Použití ±te±ky pam³·ových karet
Digitální fotoaparáty a další digitální za±ízení používají pam²´ové karty k ukládání fotogra¹í
nebo multimédií. Zabudovaná °te°ka na p±edním panelu po°íta°e umož»uje °tení a zápis dat
na r³zných typech pam²´ových karet.
Postup použití pam³·ové karty:
1.
Zasu»te pam²´ovou kartu do slotu.
2.
Vyberte položku okna P±ehrát automaticky.
Pam²´ová karta je tvarována tak, že ji nelze zasunout obrácen². NEZASOUVEJTE
kartu do slotu silou, hrozí poškození karty.
M³žete vložit více karet do více slot³ a pracovat s každou z nich nezávisle. Karty do
slot³ vkládejte postupn².
Opera°ní systém Windows
®
7, pokud na po°íta°i NENÍ povolena funkce P±ehrát
automaticky, klepn²te ve Windows
®
7 na tla°ítko
Start
na hlavním panelu, klepn²te na
Po±íta±
a poté poklepáním na ikonu pam²´ové karty zobrazte data na ní.
Opera°ní systém Windows
®
8.1, pokud v po°íta°i NENÍ aktivována funkce
automatického p±ehrávání, umíst²te ukazatel myši na levý horní roh pracovní plochy
opera°ního systému Windows
®
a potom klepn²te pravým tla°ítkem myši na miniaturu
Úvodní obrazovka. V místní nabídce klepn²te na položku
File Explorer (Pr¶zkumNík
soubor¶)
a potom poklepáním na ikonu pam²´ové karty p±istupte k dat³m na kart².
Každý slot pam²´ové karty má p±i±azeno písmeno jednotky, které se zobrazí na
obrazovce
Po±íta±
.
Sample
This manual is suitable for devices