ASUS M32AA user manual download (Page 23 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 77
ČEšTInA
ASUS M32
±3
Kapitola 3
PoužíváNí po±íta±e
SprávNé držeNí t³la p°i používáNí stolNího PC
P±i používání stolního PC dodržujte správné držení t²la, p±edejdete tak únavovému poran²ní
záp²stí, rukou a dalších sval³ a kloub³. Tato sekce uvádí tipy pro p±edcházení fyzickému
nepohodlí a možnému poran²ní p±i používání stolního PC.
Eye level to the top of
the monitor screen
Foot rest
90˚ angles
UdržováNí správNého držeNí t³la:
Židli k po°íta°i umíst²te tak, abyste m²li lokty v úrovni klávesnice nebo t²sn² nad ní a
pohodln² se vám psalo.
Nastavte výšku židle tak, abyste m²li kolena o n²co výše než ky°le a mohli sed²t s
uvoln²nou zadní stranou stehen. Dle pot±eby použijte podnožku, abyste dostali kolena
výš.
Op²radlo židle musí být v takové poloze, aby byla dolní °ást páte±e dob±e op±ená a
aby mí±ila mírn² dozadu.
Seºte rovn², p±i používání PC musí kolena, lokty a stehna svírat úhel p±ibližn² 90¼.
Monitor umíst²te p±ímo p±ed sebe a nastavte horní okraj monitoru do výšky o°í tak,
abyste se v²tšinu °asu dívali mírn² dol³.
Myš m²jte co nejblíže u klávesnice a dle pot±eby podep±ete záp²stí vhodnou
podložkou, aby p±i psaní nedocházelo k tlaku na záp²stí.
Stolní PC používejte v dostate°n² osv²tlené místnosti, zabra»te odlesk³m na
obrazovce, nap±íklad od oken a p±ímého slunce.
P±i používání stolního PC neustále d²lejte krátké pauzy.
O°i ve výšce horního
okraje monitoru
Podnožka
90˚ úhel
Sample
This manual is suitable for devices