ASUS M32AA user manual download (Page 2 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 77
±
ČEšTInA
CZ8658
První edice
Prosinec ±013
Copyright
©
2013 ASUSTeK Computer INc. VŠechNa práva vyhrazeNa.
Žádná °ást této p±íru°ky, v°etn² popsaných výrobk³ a softwaru, nesmí být kopírována,
p±enášena, p±episována, ukládána do pam²´ového za±ízení nebo p±ekládána do jakéhokoliv
jazyka v žádné form² ani žádnými prost±edky vyjma dokumentace, které kupující vytvo±í jako
zálohu, bez výslovného písemného souhlasu spole°nosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).
V následujících p±ípadech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla
provedena oprava, úprava nebo zm²na výrobku, která nebyla písemn² povolena spole°ností
ASUS; nebo (2) sériové °íslo výrobku je poškozeno nebo chybí.
ASUS POSKYTUJE TUTO PµÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI
DRUHU, A¶ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETN·, ALE NIKOLI JEN,
PµEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PµÍPAD· NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ µEDITELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ZAM·STNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPµÍMÉ,
ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETN· ZA ZTRÁTU ZISK¸,
ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PµÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT,
PµERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBN·), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORN·NA NA
MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZP¸SOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PµÍRUČCE
NEBO VE VÝROBKU.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PµÍRUČCE JSOU
POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZM·NIT BEZ
PµEDCHOZÍHO UPOZORN·NÍ, A NEM·LY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK
FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPµESNOSTI, KTERÉ SE
MOHOU OBJEVIT V TÉTO PµÍRUČCE, VČETN· VÝROBK¸ A SOFTWARU V PµÍRUČCE
POPSANÝCH.
Výrobky a názvy ¹rem v této p±íru°ce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo
copyrighty p±íslušných ¹rem, a používají se zde pouze pro identi¹kaci a objasn²ní a ve
prosp²ch jejich majitel³, bez zám²ru poškodit cizí práva.
Sample
This manual is suitable for devices