ASUS M32AA user manual download (Page 18 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 77
18
Kapitola 1: Za°ínáme
ČEšTInA
Podrobné pokyny pro vypnutí stolního po°íta°e viz dokument
Uživatelská p°íru±ka k
opera±Nímu systému WiNdows
®
7 / WiNdows
®
8.1,
který je obsažen v této p±íru°ce.
ZapNutí po±íta±e
Postup zapNutí po±íta±e:
1.
Zapn²te vypína° do polohy Zapnutí.
2.
Stisknutím tla°ítka zapnete po°íta°.
3.
Vy°kejte, až se spustí opera°ní systém.
tla°ítka zapnete
ZapNutí/VypNutí po±íta±e
Tato sekce popisuje zapnutí a vypnutí po°íta°e poté, co jste jej p±ipravili k použití.
Sample
This manual is suitable for devices