ASUS M32AA user manual download (Page 17 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 77
ASUS M32
17
ČEšTInA
P°ipojeNí klávesNice a myŠi s rozhraNím USB
Klávesnici a myš s rozhraním USB p±ipojte k port³m USB na zadním panelu sk±ín² po°íta°e.
P°ipojeNí zdroje NapájeNí
P±ipojte jeden konec napájecího kabelu p±ipojte k napájecímu konektoru na zadním panelu
sk±ín² po°íta°e a druhý konec k zásuvce elektrického rozvodu.
`
P±ipojte vaši USB klávesnici a USB myš k port³m USB 2.0.
Sample
This manual is suitable for devices