ASUS M32AA user manual download (Page 16 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
16
Kapitola 1: Za°ínáme
ČEšTInA
Použití výstup¶ graµky Na základNí desce
P±ipojte monitor k výstupu gra¹ky na základní desce.
Postup p°ipojeNí vN³jŠího moNitoru k výstupu zabudovaNé graµky:
1.
Monitor VGA p±ipojte k portu VGA nebo monitor DVI-D p±ipojte k výstupu DVI-D,
p±ípadn² monitor HDMI p±ipojte k výstupu HDMI na zadním panelu sk±ín² po°íta°e.
2.
P±ipojte monitor k napájení.
Pokud je po°íta° dodáván se samostatnou gra¹ckou kartou ASUS, je v BIOSu
nastavená jako primární zobrazovací za±ízení. P±ipojte proto monitor k výstupnímu portu
samostatné gra¹cké karty.
Pokud chcete k po°íta°i p±ipojit více monitor³, viz
P°ipojeNí více vN³jŠích moNitor¶
v
kapitole 2 této uživatelské p±íru°ky.
Sample
This manual is suitable for devices