ASUS M32AA user manual download (Page 15 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 77
ASUS M32
15
ČEšTInA
P°íprava po±íta±e k použiti
Tato sekce vás provede p±ipojením hlavních hardwarových za±ízení, nap±íklad vn²jšího
monitoru, klávesnice a napájecího kabelu, k po°íta°i.
P°ipojeNí vN³jŠího moNitoru
Použití graµcké karty ASUS (pouze vybraNé modely)
P±ipojte monitor k výstupnímu portu samostatné gra¹cké karty ASUS.
Postup p°ipojeNí vN³jŠího moNitoru ke graµcké kart³ ASUS:
1.
P±ipojte monitor k výstupnímu portu samostatné gra¹cké karty ASUS.
2.
P±ipojte monitor k napájení.
Výstupní porty gra¹cké karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
Sample
This manual is suitable for devices