ASUS M32AA user manual download (Page 14 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 77
14
Kapitola 1: Za°ínáme
ČEšTInA
ČerveNý
Sluchátka
2.1 kaNálový
4.1 kaNálový
5.1 kaNálový
Sv²tle modrý
Linkový vstup
Linkový vstup
Linkový vstup
Žlutý
Linkový výstup
Výstup p±edního
reproduktoru
Výstup p±edního
reproduktoru
R³žový
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Mikrofonní vstup
Funkce audio port³ v režimu 2.1, 4.1 a 5.1 kanálového zvuku je popsána níže.
LAn port LED iNdicatioNs
Držák rozŠi°ující karty.
Pokud instalujete rozši±ující kartu, vyjm²te záslepku.
Použití karty bezdrátové sít³ ASUS (pouze vybraNé modely).
Volitelná karta
WLAN umož»uje p±ipojení po°íta°e k bezdrátové síti.
Použití graµcké karty ASUS (pouze vybraNé modely).
Výstupní porty této
volitelné gra¹cké karty ASUS se mohou lišit podle konkrétního modelu.
Port LAn (RJ-45).
Tento port umož»uje gigabitové p±ipojení k místní síti (LAN)
p±es rozbo°ova°.
KoNµgurace 2.1, 4.1 Nebo 5.1 kaNálového zvuku
Activity(p°eNos dat)
Speed (rychlost)
Status (stav)
Popis
Status
(stav)
Popis
VYP
Bez spojení
VYP
P±ipojení 10Mbps
ORANŽOVÁ
Spojení
navázáno
ORANŽOVÁ
P±ipojení 100Mbps
BLIKÁ
P±enos dat
ZELENÁ
P±ipojení 1Gbps
Port místNí sít³ LAn
INdikátor
SPEED LED
ACT/LInK
LED
VeNtila±Ní otvory.
Umož»ují chlazení vzduchem.
NEBLOKUJTE ventila°ní otvory sk±ín². Je nutno vždy zajistit dostate°n² chlazení
vzduchem.
Sample
This manual is suitable for devices