ASUS M32AA user manual download (Page 13 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 77
ASUS M32
13
ČEšTInA
ZadNí paNel
P°epíNa± Nap³tí.
Slouží k výb²ru odpovídajícího vstupního nap²tí systému.
Tento p±epína° bude pravd²podobn² k dispozici pouze u n²kterých typ³ model³.
napájecí zásuvka.
P±ipojte napájecí kabel.
VstupNí NapájeNí:
200-240V, 3A, 50Hz
Port výstupu stejNosm³rNého NapájeNí.
K tomuto portu p±ipojte kabel
stejnosm²rného napájení vašeho externího zobrazovacího za±ízení.
Porty USB 2.0.
Porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umož»ují p±ipojení
za±ízení s rozhraním USB 2.0, nap±íklad myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
Port VGA.
Tento port umož»uje p±ipojení za±ízení s rozhraním VGA, nap±íklad
monitoru.
Port HDMI.
Tento port umož»uje p±ipojení High-De¹nition Multimedia Interface
(HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze p±ehrávat HD DVD, Blu-ray a další
chrán²ný obsah.
Port mikrofoNu.
P±ipojení mikrofonu.
Port liNkového výstupu.
P±ipojení sluchátek nebo reproduktor³ se zesilova°em.
V kon¹guraci 4.1 nebo 5.1kanálového zvuku slouží jako výstup p±edních
reproduktor³.
Port liNkového vstupu.
P±ipojení magnetofonu, p±ehráva°e CD, DVD apod.
Sample
This manual is suitable for devices