ASUS M32AA user manual download (Page 12 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 77
Kapitola 1: Za°ínáme
ČEšTInA
Porty USB 3,0.
Porty Universal Serial Bus 3,0 (USB 3,0) umož»ují p±ipojení
za±ízení s rozhraním USB 3,0, nap±íklad myši, tiskárny, skeneru, kamery, PDA
apod.
NEPµIPOJUJTE klávesnici/myš k portu USB 3.0, když instalujete opera°ní systém
Windows
®
.
Rozhraní USB 3.0 za°ne pracovat se za±ízeními USB 3.0 až po instalaci ovlada°³ do
Windows
®
OS a funguje jen ve Windows.
Za±ízení USB 3.0 lze využít jen k ukládání dat.
Siln² doporu°ujeme p±ipojovat za±ízení s rozhraním USB 3.0 k port³m USB 3.0,
dosáhnete tak rychlejšího p±enosu dat a vyššího výkonu.
Slot pro kartu Memory Stick™ (MS) / Memory Stick Pro™ (MS Pro) /
MultiMediaCard (MMC) / Secure Digital™ (SD) / High Capacity Secure
Digital™(SDHC) / xD-Picture (XD).
Do tohoto slotu vložte podporovanou kartu.
Port mikrofoNu.
P±ipojení mikrofonu.
Port sluchátek.
P±ipojení sluchátek nebo reproduktor³ se zesilova°em. Podpora
Pr³vodce zvukem ASUS.
VypíNa±.
Stisknutím zapnete po°íta°.
Tla±ítko vysuNutí optického disku.
Stiskem tla°ítka vysunete plato pro disk.
JedNotka optického disku.
Instalovaná optická jednotka.
Sample
This manual is suitable for devices