ASUS M32AA user manual download (Page 11 of 77)

Languages: Czech
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Czech)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 77
ČEšTInA
ASUS M32
11
Kapitola 1
Za±íNáme
SezNámeNí s po±íta±em
Obrázky jsou pouze orienta°ní. Porty, jejich umíst²ní a barva sk±ín² se liší podle modelu.
Vítejte!
D²kujeme, že jste zakoupili stolní PC ASUS !
Stolní PC ASUS
nabízí špi°kový výkon, spolehlivost bez kompromis³ a pomocné programy
zam²±ené na uživatele. Všechny tyto p±ínosy dostáváte v p³sobiv² futuristické a stylové
sk±íni.
P±ed p±ípravou stolního PC k použití si p±e°t²te záru°ní list ASUS.
P°edNí paNel
Sample
This manual is suitable for devices