ASUS M32AA user manual download (Page 9 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 77
9
¹ทย
ข·
²กÂหนดท
³
µ
¸ช·
¸นค
´
µ
ม¶
²น³
·
·พ¸
¹¼ห
²
±น¶
¼จว
°คÂ
ณจ½ทºง°นต¶
°งÄ ³ด²
¹ย
°ง·หม°½สม Ãปรดทร°บว
°จ½มµ
ก°ร¼ช
²
ส´
ญล´
กษณÁ
ต¶
¹³ปนµ
²
ตล¹ดท´
²
งค¿
ม¸
¹ฉบ´
บนµ
²
ค°ต
²น:
²
¹ม¿
ล·พ¸
¹ป²
¹งก
´
น³ม¶
¼ห
²
·ก
À
ดก°รบ°ด·จ
»
บ ·ม¸
¹พย°ย°มปฏ
À
บ´
ตÀ
ง°น
¼ห
²
สº·ร
»
ข·
²ควรรÁว
¼
ง:
²
¹ม¿
ล·พ¸
¹ป²
¹งก
´
นคว°ม·สµ
ยห°ยต¶
¹ช
À
²
นส¶
วนต¶
°งÄ ·ม¸
¹พย°ย°ม
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ง°น¼ห
²
สº·ร
»
สÂค
¼
ญ:
´
²
นต¹นทµ
คÂ
ณต²
¹งปฏ
À
บ´
ตÀ
ต°ม·พ¸
¹ทºง°น¼ห
²
สº·ร
»
หม»ย°หต
½
:
·ทคนÀ
ค±ล½ข
²
¹ม¿
ล·พÀ
ม·ตÀ
ม·พ¸
¹ช
วย·หล¸
¹¼นก°รทºง°น¼ห
²
สº·ร
»
จÁค
·
นห»ข·
²ม´
ล°พ
º
µ
ม°ต
º
ม¹ด
·
จ»กท
³
µ
¹หน
ค²
นห°จ°ก±หล¶
งข
²
¹ม¿
ลต¶
¹³ปนµ
²
สºหร
´
บข
²
¹ม¿
ล·พÀ
ม·ตÀ
ม ±ล½สºหร
´
บผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
±ล½
ซ¹ฟตÁ
±วร
Á
¹´
ป·ดต
°ว
¾
บ¹ซต
±
ASUS
·ว
»
บ³ซตÁ
ASUS ¼ห
²
²
¹ม¿
ล¹´
ป·ดต·ก
µ
ยวก
´
บผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
Æ°ร
Á
ด±วร
Á
±ล½ซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ASUS ด
¿
·ว
»
บ³ซตÁ
ASUS ทµ
www.asus.com
ฝµ
»ยสน¼
บสน½
นด
·
»น°ทคนº
ค¸นปรÁ°ทศข²ง ASUS
·ย
µ
ยมชม·ว
»
บ³ซตÁ
ASUS ทµ
t
สºหร
´
บข
²
¹ม¿
ลตÀ
ดต¶
¹ข¹งว
À
ศวกร
สน´
บสนÂ
นด²
°น·ทคนÀ
ค¼นปร½·ทศ
• ค¿
ม¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
¹ย
¿
¼นÃฟล·ด¹ร
Á
ต¶
¹³ปนµ
²
¼น·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ:
C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Sample
This manual is suitable for devices