ASUS M32AA user manual download (Page 8 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 77
8
¹ทย
ข·
²ม´
ล°พ
µ
²คว»มปล²ดภ¼
ต´
ดก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³ฟ AC ±ล½¹Â
ปกรณÁ
ต¶
¹พ¶
วงก
¹นทµ
จ½ทºคว°มส½¹°ด ·ช
»
ด·ดสก
Á
ท¹ป PC
ด²
วยฟ¹งน²
º·ซลล¿
Ãลส หร
¸
¹ผ²
°ช°ม´
วร
Á
ทµ
ส½¹°ดช
Â
บส°รล½ล°ยสºหร
´
บทºคว°มส½¹°ดทµ
³ม¶
มµ
ฤทธÀ
Á
´
ดกร
¹น
ผสมก
´
บน²
º¹Â
นปร
À
ม°ณ·ล»
กน²
¹ย
±ล½·ช
»
ดคว°มช
¸
²
น¹¹กด²
วยผ²
°±ห
²
²ย
µ
»
ว°งบนพ¸
²
นผÀ
วทºง°นทµ
³ม¶
สม¶
º·สม¹ หร
¸
¹³ม¶
ม´
นคง ·ข
²
°ร
´
บบร
À
ก°รซ¶
¹มถ
²
°ต´
ว·คร
¸
¹ง³ด²
´
บคว°ม
·สµ
ยห°ย
²ย
µ
»
¼ห
²
ส´
มผ´
สถ
¿
กสภ°พ±วดล²
¹มทµ
สกปรก หร
¸
¹มµ
ฝÂ
นม°ก ¹ย
°¼ช
²
ง°นขณ½มµ
±ก
Å
สร
´
ว³หล
²ย
µ
»
ว°งหร
¸
¹ทºข¹งตก¼ส¶
ด²
°นบนข¹ง·คร
¸
¹ง ±ล½¹ย
°ด´
นว´
ตถ
Â
±ปลกปล¹ม·ข
²
°¼น·คร
¸
¹ง
·ดสก
Á
ท¹ป PC
²ย
µ
»
¼ห
²
ส´
มผ´
สถ
¿
กสน°ม±ม¶
·หล»
ก หร
¸
¹สน°ม³ฟฟ²
°กºล´
งส¿
²ย
µ
»
¼ห
²
ส´
มผ´
สก
´
บ หร
¸
¹¼ช
²
¼นบร
À
·วณทµ
¹ย
¿
¼กล²
ข¹ง·หลว ฝน หร
¸
¹คว°มช
¸
²
²ย
µ
»
¼ช
²
Ãม·ด»
มขณ½
มµ
พ°ย
Â
³ฟฟ²
°
คº·ต¸
¹น·ก
µ
ยวก
´
บคว°มปล¹ดภ
´
ยข¹ง±บต·ต¹ร
µ
:
²ย
µ
»
ทÀ
²
ง±บต·ต¹ร
µ
ลง¼นก¹ง³ฟ
²ย
µ
»
ล´
ดวงจร
หน²
°ส´
มผ´
สต¶
°งÄ
²ย
µ
»
ถ¹ดช
À
²
นส¶
วน±บต·ต¹ร
µ
¼ช
²
ผลÀ
ตภ
´
ณฑ
Á
นµ
²
¼นสภ°พ±วดล²
¹มทµ
มµ
¹Â
ณหภ
¿
มÀ
สÀ
ง±วดล²
¹มร½หว¶
°ง 0˚C (32̊
F) ถ
¾
ง 35˚C (95̊
F)
²ย
µ
»
คลÂ
มช
¹งร½บ°ย¹°ก°ศบน·ดสก
Á
ท¹ป PC ·พ¸
¹ป²
¹งก
´
น³ม¶
¼ห
²
ร½บบร
²
¹น·ก
À
น³ป
²ย
µ
»
¼ช
²
ส°ย³ฟ ¹Â
ปกรณÁ
·สร
À
ม หร
¸
¹¹Â
ปกรณÁ
ต¶
¹พ¶
วงทµ
ชºร
Â
ด·สµ
ยห°ย
·พ¸
¹ป²
¹งก
´
น¹´
นตร°ยจ°ก³ฟฟ²
°ช
»
¹ต ¼ห
²
ถ¹ดส°ย·พ°·ว¹ร
Á
¹¹กจ°ก·ต²
°·สµ
ยบ³ฟฟ²
°
¹นทµ
จ½·คล¸
¹นย
²
°ยร½บบ
ข¹ร
´
บคว°มช
วย·หล¸
¹จ°กม¸
¹¹°ช
µ
พ ก
¹นทµ
จ½¼ช
²
¹½±ดป·ต¹ร
Á
หร
¸
¹ส°ย·ช
¸
¹มต
¹ ¹Â
ปกรณÁ
·หล¶
°นµ
²
¹°จ·ป»
น¹Â
ปสรรคต¶
¹วงจรทµ
มµ
ก°รต¶
¹ส°ยดÀ
ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°·พ°·ว¹ร
Á
ซ´
พพล°ยถ
¿
กต´
²
งร½ด´
บ±รงด´
น³ฟฟ²
°ทµ
¿
กต²
¹ง¼นพ¸
²
นท
µ
ข¹งคÂ
²
°คÂ
ณ³ม¶
±น¶
¼จ·ก
µ
ยวก
´
บ±รงด´
น³ฟฟ²
°ข¹ง·ต²
°·สµ
ยบ³ฟฟ²
°ทµ
กºล´
ง¼ช
²
¼ห
²
ตÀ
ดต¶
¹บร
À
ษ´
ท³ฟฟ²
°
¼นปร½·ทศข¹งคÂ
²
°±หล¶
งจ
°ย³ฟ·สµ
ยห°ย ¹ย
°พย°ย°มซ¶
¹ม±ซมด²
วยต´
ว·¹ง ตÀ
ดต¶
¹ช
°ง·ทคนÀ
คซ
¹ม±ซมทµ
µ
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
หร
¸
¹ร
²
°นค²
°ข¹งคÂ
Sample
This manual is suitable for devices