ASUS M32AA user manual download (Page 76 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 77
76
บทท 3: ฟ´
งก
Á
´
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ¹¸
นÄ
¹ทย
ก»รลบท
½
กส
º
µ
งท
½
ก²ย
µ
»ง ¿ลÁก»รต
º
ดต
¼
·
ง Windows ¸หมµ
ก°รก
¿
²
ค¸
น PC ข¹งคÂ
ณกล´
บ·ป»
นก°รต´
²
งค¶
°ด´
²
ง·ดÀ
มจ°กÃรงง°นส°ม°รถทº³ด
²
Ãดย¼ช
²
ต´
ว·ล¸
¹ก
Remove everything and reinstall (ลบทÂ
กสÀ
ง±ล½ตÀ
ดต´
²
ง¼หม¶
) ¼นก°รต´
²
งค¶
° PC
ด¿
´
²
นต¹นด²
°นล¶
°ง·พ¸
¹¼ช
²
ต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
สºร¹งข²
¹ม¿
ลท´
²
งหมดข¹งคÂ
ณก
¹นทµ
จ½¼ช
²
ต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
กร½บวนก°รนµ
²
¹°จ¼ช
²
·วล°พ¹สมควร¼นก°รดº·นÀ
นก°รจนสมบ¿
รณÁ
1.
·ปÀ
Charms bar (ช»ร
±
มบ»ร
±
)
2.
คลÀ
Settings (ก»รต
¼
·
งค
µ
») >
คลÀ
Settings (ก»รต
¼
·
งค
µ
»)
È
PC Settings (ก»รต
¼
·
งค
µ
»
PC)
È
Update and recovery (²
¼
พ°ดต¿ลÁก´
·
น)
È
Recovery (ก»รก´
·
น)
3.
·ล¸
¹นลง·พ¸
¹ด¿
ต´
ว·ล¸
¹ก
Remove everything and reinstall Windows (ลบท
½
กส
º
µ
ง¿ลÁ
º
ดต
¼
·
ง Windows ¸หมµ
)
ภ°ย¼ต²
ต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
คลÀ
Get Started (°ร
º
µ
มต
·
น)
4.
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ต°มข
´
²
นต¹นบนหน²
°จ¹ ·พ¸
¹ทºก°รตÀ
ดต´
²
ง¼หม¶
¼ห
²
สมบ¿
รณÁ
±ล½ร
µ
·ซ»
ตกร½บวนก°ร
Sample
This manual is suitable for devices