ASUS M32AA user manual download (Page 74 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 77
74
บทท 3: ฟ´
งก
Á
´
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ¹¸
นÄ
¹ทย
¸นก»รร
³
°ซ
¾
ต PC ข²งค
½
ณÃดย¸ช·
¿ผµ
น DVD ก»รก´
·
น:
• สºร¹งข²
¹ม¿
ลท´
²
งหมดข¹งคÂ
ณก
¹นทµ
จ½¼ช
²
ต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
• ถ¹ดÆ°ร
Á
ดดÀ
สก
Á
³ดรฟÁ
ภ°ยน¹กท´
²
งหมด¹¹ก ก
¹นทµ
จ½ทºก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบบน·ดสก
Á
ท¹ป PC
ข¹งคÂ
ณ ·พ¸
¹หลµ
ก·ลµ
ยงก°รก
¿
²
ค¸
น Windows บนพ°ร
Á
ตÀ
´
นหร
¸
¹³ดรฟÁ
ผÀ
ดต´
1.
กด �
F8
È ร½หว
°งก°รบ¿
2.
¼ส
±ผ
น DVD ก°รก
¿
²
¸
นลง¼น¹¹ปต
À
´
ล³ดรฟ
Á
บนหน
²
°จ¹ ข
²
¹ตกลงก°ร¹น
Â
ญ°ต¼ห
²
¼ช
²
ง°นข¹งผ
¿
²
¼ช
²
(EULA) คลÀ
Accept (ย²มร
¼
บ)
3.
·ล¸
¹ก
Reset your PC (ร
³
°ซ
¾
ต PC ข²งค
½
ณ)
4.
คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
5.
·ล¸
¹ก
Only the drive where the Windows is installed (°ฉพ»Á¹ดรฟ
±
³
µ
Windows
º
ดต
¼
·
ง²ย
´
µ
)
6.
·ล¸
¹ก
Just remove my Æles (ลบ°ฉพ»Á¹ฟล
±
ข²งฉ¼
น)
7.
คลÀ
Reset (ร
³
°ซ
¾
ต)
ก»รก´
·
นจ»ก¹ฟล
±
²
º
ม°มจรÁบบ
คÂ
ณส°ม°รถสร
²
°ง³ดรฟÁ
ก°รก
¿
²
ค¸
น USB ±ล½¼ช
²
³ดรฟÁ
นµ
²
·พ¸
¹ก
¿
²
ค¸
นก°รต´
²
งค¶
°ข¹ง PC ข¹งคÂ
ณ³ด
²
ก»รสร
·
»ง¹ดรฟ
±
ก»รก´
·
น USB
¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข²
¹ม¿
ล USB ต²
¹งมµ
พ¸
²
นทµ
¹ย
°งน²
¹ย 16GB
³ฟลÁ
ท´
²
งหมดบน¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB ข¹งคÂ
ณจ½ถ
¿
กลบ¹ย
°งถ°วรร½หว
°งกร½บวนก°ร ก
¹นทµ
จ½
ดº·นÀ
นก°ร ตรวจส¹บ¼ห
²
ม´
น¼จว¶
°คÂ
ณสºร¹งข
²
¹ม¿
ลสºค´
ญท´
²
งหมดข¹งคÂ
ณ±ล²
Sample
This manual is suitable for devices