ASUS M32AA user manual download (Page 73 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
73
¹ทย
4.
·ล¸
¹ก OK (ตกลง) ·พ¸
¹ย
¸
นย
´
นก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบ
ก°รก
¿
²
ค¸
นจ½·ข
µ
ยนท´
บÆ°ร
Á
ด³ดรฟÁ
ข¹งคÂ
ณ ตรวจด¿
¼ห
²
±น¶
¼จว
°³ด²
สºร¹งข
²
¹ม¿
ลสºค´
ญข¹งคÂ
ณท´
²
งหมดก
¹นทµ
จ½ทºก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบ
5.
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ต°มข
´
²
นต¹นบนหน²
°จ¹ ·พ¸
¹ทºกร½บวนก°รก
¿
²
ค¸
น¼ห
²
สมบ¿
รณÁ
¹ย
°นº±ผ¶
นดÀ
สก
Á
ก°รก
¿
²
ค¸
น¹¹กร½หว
°งกร½บวนก°รก
¿
²
ค¸
น ถ
²
°³ม¶
³ด²
´
บก°รบ¹กกล¶
°ว¼ห
²
ทº ³ม¶
·ช
นน´
²
นพ°ร
Á
ตÀ
´
นข¹งคÂ
ณจ½¼ช
²
³ม¶
³ด²
·ย
µ
ยมชม·ว»
บ³ซตÁ
ASUS ทµ
www.asus.com สºหร
´
บ³ดร·ว¹ร
Á
±ล½ย
¿
ทÀ
ลÀ
ตµ
²
ทµ
¹´
ป·ดต
¼
ว°ล
²กก»รก´
·
นบน Windows
®
8.1
ก»รร
³
°ซ
¾
ต PC ข²งค
½
ต´
ว·ล¸
¹ก
Reset your PC (ร
³
°ซ
¾
ต PC)
จ½ก
¿
²
ค¸
น PC ข¹งคÂ
ณกล´
บ·ป»
นก°รต´
²
งค¶
°·ร
À
มต²
นจ°กÃรงง°น
สºร¹งข²
¹ม¿
ลท´
²
งหมดข¹งคÂ
ณก
¹นทµ
จ½¼ช
²
ต´
ว·ล¸
¹กนµ
²
¸นก»รร
³
°ซ
¾
ต PC:
1.
กด
<F9>
ร½หว
°งก°รบ¿
2.
จ°กหน²
°จ¹, คลÀ
Troubleshoot (ก»ร¿ก·
¹ขป¼
ญ»)
3.
·ล¸
¹ก
Reset your PC (ร
³
°ซ
¾
ต PC ข²งค
½
ณ)
4.
คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
5.
·ล¸
¹ก
Only the drive where the Windows is installed (°ฉพ»Á¹ดรฟ
±
³
µ
Windows
º
ดต
¼
·
ง²ย
´
µ
)
6.
·ล¸
¹ก
Just remove my Æles (ลบ°ฉพ»Á¹ฟล
±
ข²งฉ¼
น)
7.
คลÀ
Reset (ร
³
°ซ
¾
ต)
• ฟ´
งก
Á
´
นก°รก
¿
²
ค¸
น F9 ¼ช
²
³ม¶
³ด²
สºหร
´
บ·ว¹ร
Á
´
นทµ
ด°วนÁ
·กรดข¹ง Windows
®
8.1 ¼ห
²
ด¿
ส¶
วน
ลบท
½
กส
º
µ
งท
½
ก²ย
µ
»ง ¿ลÁต
º
ดต
¼
·
ง Windows ¸หม
สºหร
´
บร°ยล½·¹µ
ยด·ก
µ
ยวก
´
บก°รดº·นÀ
นก°รก
¿
²
ค¸
ภ°ย¼น Windows
®
8.1 ¼นกรณ
µ
µ
ร½บบปฏ
À
´
À
ก°รข¹งค
Â
ณล
²
ม·หลว, ¼ช
²
±ผ
น DVD
ก°รก
¿
²
¸
นท
µ
ม°พร
²
¹ม ·คร
¸
¹ง ·พ¸
¹ตÀ
ดต´
²
งร½บบข¹งคÂ
ณ¼หม¶
• ¼ห
²
±น
¼จว
°³ด
²
สºร¹งข
²
¹ม
¿
ลท
´
²
งหมดก
¹นท
µ
จ½ดº·น
À
นก°รก
¿
²
¸
นร½บบปฏ
À
´
À
ก°รข¹งค
Â
ณ¹ย
°งสมบ
¿
รณ
Á
·พ
¸
¹หล
µ
ก·ล
µ
ยงก°รส
¿
ญ·ส
µ
ย³ฟล
Á
สºค
´
ด°วนÁ
Ãหลด·ว¹ร
Á
´
นหล°ยภ°ษ°ข¹งปร½ก°ศฉบ´
บนµ
²
จ°ก³ซตÁ
สน´
บสนÂ
นข¹ง ASUS ท
µ
Sample
This manual is suitable for devices