ASUS M32AA user manual download (Page 72 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 77
บทท 3: ฟ´
งก
Á
´
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ¹¸
นÄ
¹ทย
ก»รก´
·
นรÁบบข²งค
½
¼
ว°ล
²กก»รก´
·
นบน Windows
®
7
ก»ร¸ช·
พ»ร
±
º
ช¼
µ
นก»รก´
·
นรÁบบ
พ°ร
Á
ตÀ
´
นก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบ ช
วยก
¿
²
ค¸
นซ¹ฟตÁ
±วร
Á
ข¹ง·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณกล´
บ·ป»
นสถ°น½ก°รทºง°น·รÀ
มต²
¹นทµ
จ½¼ช
²
พ°ร
Á
ตÀ
´
นก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบ ¼ห
²
ค´
ดล¹ก³ฟลÁ
²
¹ม¿
ลข¹งคÂ
ณ (·ช
น³ฟลÁ
PST ข¹ง Outlook)
³ปย
´
ง¹Â
ปกรณÁ
·ก
»
บข
²
¹ม¿
ล USB หร
¸
¹³ปย
´
ง·น»
ต·ว
À
Á
ก³ดรฟÁ
±ล½จดบ´
นท¾
กก°รต´
²
งค
°ค¹นฟÀ
·ก¹·รช
´
นทµ
กºหนด
·¹งต¶
°งÄ ³ว
²
(·ช
นก°รต´
²
งค¶
°·น»
ต·วÀ
Á
ก)
°ก³
µ
ยวก¼
บพ»ร
±
º
ช¼
µ
นก»รก´
·
นรÁบบ
พ°ร
Á
ตÀ
´
นก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบ ค¸
¹พ¸
²
นทµ
ทµ
สงวน³ว
²
บนÆ°ร
Á
ดดÀ
สก
Á
ข¹งคÂ
ณซ¾
ง¼ช
²
·พ¸
¹ก
¿
²
ค¸
นร½บบปฏ
À
บ´
ตÀ
ก°ร ³ดร·ว¹ร
Á
±ล½ย
¿
ทÀ
ลÀ
ตµ
²
ทµ
ตÀ
ดต´
²
งบน·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณม°จ°กÃรงง°น
¹ย
°ลบพ°ร
Á
ตÀ
´
นก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบ ซ¾
งค¸
¹พ°ร
Á
ตÀ
´
นทµ
³ม¶
มµ
¸
¹ÃวลÂ
มบนดÀ
สก
Á
0 พ°ร
Á
ตÀ
´
นก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบถ
¿
กสร
²
°งข¾
²
นทµ
Ãรงง°น ±ล½³ม¶
ส°ม°รถก
¿
²
ค¸
น³ด²
ห°กถ
¿
กลบ³ป
นº·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ³ปย
´
งศ¿
นย
Á
บร
À
ก°ร ASUS ทµ
³ด²
´
บก°ร±ต¶
งต´
²
ง ถ
²
°คÂ
ณม
µ
ป´
ญห°ก
´
กร½บวนก°รก
¿
²
ค¸
ก»ร¸ช·
พ»ร
±
º
ช¼
µ
นก»รก´
·
นรÁบบ:
1.
กด �
F9
È ร½หว
°งก°รบ¿
ต·คร
¸
¹ง
2.
·ล¸
¹ก Windows Setup [EMS Enabled] (ตÀ
ดต´
²
ง Windows [·ปÀ
ดทºง°น EMS]) ±ล½กด
Enter
È
3.
จ°กหน²
°จ¹ Recover system to a partition (ก
¿
²
ค¸
นร½บบ³ปย
´
งพ°ร
Á
ตÀ
´
น), คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
È
4.
ปฏ
À
บ´
ตÀ
ต°มข
´
²
นต¹นบนหน²
°จ¹ ·พ¸
¹ทºกร½บวนก°รก
¿
²
ค¸
น¼ห
²
สมบ¿
รณÁ
·ย
µ
ยมชม·ว»
บ³ซตÁ
ASUS ทµ
www.asus.com สºหร
´
บ³ดร·ว¹ร
Á
±ล½ย
¿
ทÀ
ลÀ
ตµ
²
ทµ
¹´
ป·ดต
ก»ร¸ช·
¿ผµ
น DVD ก»รก´
·
น (°ฉพ»Áบ»งร
½
µ
น)
ถ¹ดÆ°ร
Á
ดดÀ
สก
Á
ภ°ยน¹ก¹¹ก ก
¹นทµ
จ½ทºก°รก
¿
²
ค¸
นร½บบบน·ดสก
Á
ท¹ป PC ข¹งคÂ
ณ ต°มข²
¹ม¿
ลจ°ก
Microsoft คÂ
ณ¹°จจ½ส¿
ญ·สµ
ยข
²
¹ม¿
ลสºค´
ญ·น¸
¹งจ°กก°รตÀ
ดต´
²
ง Windows บนดÀ
สก
Á
ทµ
³ม¶
¿
กต²
¹ง
หร
¸
¹ฟ¹ร
Á
±มต³ดรฟÁ
พ°ร
Á
ตÀ
´
น³ม¶
¿
กต²
¹ง
¸นก»ร¸ช·
¿ผµ
น DVD ก»รก´
·
น:
1.
¼ส¶
±ผ¶
น DVD ก°รก
¿
²
ค¸
นลง¼น¹¹ปตÀ
ค´
ล³ดรฟÁ
·ดสก
Á
·ทป PC ข¹งคÂ
ณจº·ป»
นต²
¹ง·ปÀ
ด¹ย
¿
2.
·ร
À
ม·ดสก
Á
ท¹ป PC ¼หม¶
±ล½กด
<F8
È ร½หว¶
°งก°รบ¿
ต ±ล½·ล¸
¹ก¹¹ปตÀ
ค´
ล³ดรฟÁ
(¹°จมµ
²
¹คว°มว
° “CD/DVD”) ±ล½กด �
Enter
È ·พ¸
¹บ¿
ตจ°ก±ผ¶
น DVD ก°รก
¿
²
ค¸
3.
·ล¸
¹ก OK (ตกลง) ·พ¸
¹·ร
À
มก°รก
¿
²
ค¸
น¹À
ม·มจ
Sample
This manual is suitable for devices