ASUS M32AA user manual download (Page 70 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 77
70
บทท 3: ฟ´
งก
Á
´
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ¹¸
นÄ
¹ทย
Charms Bar
(ช»ร
±
มบ»ร)±
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¹ร
·
ส»ย
ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¹ปย
¼
ง°คร
²ขµ
»ย Wi-Fi
Windows
®
7
¸นก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¹ปย
¼
ง°คร
²ขµ
»ย¹ร
·
ส»ย:
1.
คลÀ
ก³¹ค¹น·คร
¸
¹ข
°ย
¼นบร
À
·วณก°ร±จ
²
ง·ต¸
¹น ·พ¸
¹±สดง·คร
¸
¹ข
°ย³ร
²
ส°ยทµ
¼ช
²
³ด²
2.
·ล¸
¹ก·คร
¸
¹ข
°ย³ร
²
ส°ยทµ
คÂ
ณต²
¹งก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง, จ°กน´
²
นคลÀ
Connect (°ช¶
µ
²มต
µ
²)
3.
คÂ
ณ¹°จจº·ป»
นต²
¹งป²
¹นรห
´
สร
´
กษ°คว°มปล¹ดภ
´
ย·คร
¸
¹ข
°ย สºหร
´
บ·คร
¸
¹ข
°ย³ร
²
ส°ยทµ
มµ
ร½บบ
ป²
¹งก
´
น, จ°กน´
²
นคลÀ
OK (ตกลง)
4.
ร¹¼นขณ½ทµ
ค¹มพÀ
ว·ต¹ร
Á
ข¹งคÂ
ณกºล´
ง·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
ง·คร
¸
¹ข
°ย³ร
²
ส°ย
5.
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹³ร
²
ส°ยถ
¿
กสร
²
°งสº·ร
»
จ สถ°น½ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ถ
¿
ก±สดง ±ล½³¹ค¹น·คร
¸
¹ข
°ย±สดงสถ°น½
ทµ
·ช
¸
¹มต¶
¹
Windows
®
8.1
¸นก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²¹ปย
¼
ง°คร
²ขµ
»ย Wi-Fi:
1.
ดº·นÀ
นก°รต°มข
´
²
นต¹นด²
°นล¶
°ง·พ¸
¹·ปÀ
Charms bar (ช»ร
±
มบ»ร
±
)
จ°กหน²
°จ¹·ร
À
ม หร
¸
¹
Ãหมดก°รทºง°น¼ดÄ:
a)
·ล¸
¹นต´
วช
µ
²
·ม°สÁ
ข¹งคÂ
ณ³ปย
´
งมÂ
มขว°บนหร
¸
¹ล¶
°งข¹งหน²
°จ¹
b)
บน±ป²
นพÀ
มพÁ
ข¹งคÂ
ณ, กด
É �cÈ.
Sample
This manual is suitable for devices