ASUS M32AA user manual download (Page 7 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 77
7
¹ทย
ปรÁก»ศ°ก³
µ
ยวก¼
บ²
½
ปกรณ
±
RF
CE: ถ·
²ย¿ถลงคว»มส²ดคล
·
²งก¼
บรÁ°บ³
ยบข·
²บ¼
งค
¼
บข²งปรÁช»คมย
½
Ãรป
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
ส¹ดคล²
¹งก
´
บข
²
¹กºหนด¼นก°รส´
มผ´
สถ
¿
ก RF ทµ
1999/519/EC, คº±น½นºข¹งสภ°¼นว
´
นทµ
1 กรกฎ°คม 1999 ·ก
µ
ยวก
´
บข
µ
ดจºก
´
ดข¹งก°รส´
มผ´
สถ
¿
กสน°ม±ม¶
·หล»
ก³ฟฟ²
° (0–300 GHz) ต
¹ส°ธ°รณ½
ท´
ว³ป ¹Â
ปกรณÁ
³ร
²
ส°ยนµ
²
ส¹ดคล²
¹งก
´
บข
²
¹กºหนด R&TTE
ก»ร¸ช·
º
ทย
½
¹ร
·
ส»ย
¹Â
ปกรณÁ
นµ
²
จºก
´
ด¼ห
²
¼ช
²
¼น¹°ค°ร·ม¸
¹ทºง°นทµ
±ถบคว°มถ
µ
5.15 ถ
¾
ง 5.25 GHz
ก»รส
¼
มผ¼
สถ´
กพล
¼
งง»นคว»มถ³
µ
º
ทย
½
พล´
งง°น·¹°ตÁ
พÂ
ตทµ
±ผ¶
´
งสµ
¹¹กม°ข¹ง·ทคÃนÃลย
µ
Wi-Fi น´
²
นต¶
ºกว
°ข
µ
ดจºก
´
ดก°รส´
มผ´
สถ
¿
กคว°มถ
µ
À
ทย
Â
ข¹ง
FCC
±ต¶
กร½น´
²
น ±น½นº¼ห
²
¼ช
²
¹Â
ปกรณÁ
³ร
²
ส°ย¼นล´
กษณ½ทµ
ลดùก°ส¼นก°รส´
มผ´
สถ
¿
กมนÂ
ษย
Á
¼นร½หว
°งก°ร
ทºง°นปกตÀ
¼ห
²
มµ
น²
¹ยทµ
สÂ
คว»มส²ดคล
·
²งก¼
บรÁบบ¹ร
·
ส»ยบล
´
´
ธข²ง FCC
·ส°¹°ก°ศทµ
¼ช
²
´
บ·คร
¸
¹งส¶
งส´
ญญ°ณนµ
²
ต²
¹ง³ม¶
ว°ง¹ย
¿
¼นตº±หน¶
ง·ดµ
ยวก
´
บ หร
¸
¹¼ช
²
ง°นร
วมก
´
บ·ส°¹°ก°ศ
หร
¸
¹·คร
¸
¹งส¶
งส´
ญญ°ณ¹¸
นÄ ·พ¸
¹¼ห
²
·ป»
น³ปต°ม·ง¸
¹น³ขทµ
FCC ¹นÂ
ญ°ต
ถ·
²ย¿ถลงข²ง²
½
ตส»หกรรม¿คน»ด»°ก³
µ
ยวก¼
บบล
´
´
¹Â
ปกรณÁ
คล°ส B นµ
²
มµ
คÂ
ณสมบ´
ตÀ
ตรงต°มข
²
¹กºหนดท´
²
งหมดข¹งร½·บµ
ยบข
²
¹บ´
งค´
บ¹Â
ปกรณÁ
ทµ
·ป»
นส°·หตÂ
¼ห
²
·ก
À
ดก°รรบกวนข¹ง±คน°ด°
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement
sur le matériel brouilleur du Canada.
BSMI: ถ·
²ย¿ถลง°ก³
µ
ยวก¼
บรÁบบ¹ร
·
ส»ยข²ง¹ต
·
หว
¼
ถ·
²ย¿ถลง²
½
ปกรณ
±
RF ข²งญ³
µ
ป½
µ
KC (²
½
ปกรณ
±
RF)
Sample
This manual is suitable for devices