ASUS M32AA user manual download (Page 69 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
69
¹ทย
10.
ป²
¹นช
¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
±ล½รห
´
สผ¶
°น ±ล½ช
¸
¹ก°ร
·ช
¸
¹มต¶
¹ข¹งคÂ
ณ คลÀ
Connect
(°ช¶
µ
²มต
µ
²)
11.
คลÀ
Close (ปº
ด)
·พ¸
¹·สร
»
จสÀ
²
นก°ร
กºหนดค¶
°
12.
คลÀ
ก³¹ค¹น·คร
¸
¹ข
°ย¼นท°สก
Á
บ°ร
Á
±ล½
คลÀ
กก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ทµ
คÂ
ณ·พÀ
งสร
²
°ง
13.
ป²
¹นช
¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
±ล½รห
´
สผ¶
°นข¹งคÂ
ณ คลÀ
Connect (°ช¶
µ
²มต
µ
²)
·พ¸
¹·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ยส¿ตต
º
ก IP
¸นก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ยส¿ตต
º
ก IP:
1.
ทºซ²
ºข
´
²
นต¹นทµ
1 ถ
¾
ง 4 ข¹งส¶
วนก
¹นหน²
°
ก»ร
กÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ย¹ดน»มº
IP/PPPoE
.
2
คลÀ
Use the following IP address (¸ช·
IP ¿²ด°ดรสต
µ
²¹ปน³
·
)
3.
¼ส¶
ทµ
¹ย
¿
IP, ซ´
บ·น»
ตม°สก
Á
±ล½·กต·วย
Á
จ°กผ¿
²
¼ห
²
บร
À
ก°รข¹งคÂ
4.
ห°กจº·ป»
น ป²
¹น DNS ·ซÀ
Á
ฟ·ว¹ร
Á
±¹ด·ดรสทµ
·ล¸
¹ก¼ช
²
±ล½±¹ด·ดรสทµ
·ป»
นท°ง·ล¸
¹ก¹¸
นÄ
5.
·ม¸
¹ทº·สร
»
จ, คลÀ
OK (ตกลง)
Sample
This manual is suitable for devices