ASUS M32AA user manual download (Page 67 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
67
¹ทย
2.
จ°กท°สก
Á
บ°ร
Á
ข¹ง Windows
®
, คลÀ
กขว°ทµ
³¹ค¹น·คร
¸
¹ข
°ย
±ล½คลÀ
Open Network and Sharing Center (°ปº
ด°คร
²ขµ
»ย¿ลÁศ
´
นย
±
ก»ร¿ชร
±
)
3.
จ°กหน²
°จ¹ Open Network and Sharing Center (·ปÀ
ด·คร
¸
¹ข¶
°ย±ล½ศ¿
นย
Á
ก°ร±ชร
Á
), คล
À
Change Adapter settings (°ปล
³
µ
ยน¿ปลงก»รต
¼
·
งค
µ
»²Á¿ดป°ต²ร
±
)
4.
คลÀ
กขว°ทµ
LAN ข¹งคÂ
ณ ±ล½·ล¸
¹ก
Properties (ค
½
ณสมบ¼
º
)
5.
คลÀ
Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (²
º
น°ต²ร
±
°น¾
ตÃปรÃตค²ล
°ว²ร
±
ช¼
µ
น4(TCP/IPv4))
±ล½คลÀ
Properties (ค
½
ณสมบ¼
º
)
6
.
คลÀ
Obtain an IP address automatic -
ally (ร
¼
บ IP ¿²ด°ดรสÃดย²
¼
ตÃนม¼
º
)
±ล½คลÀ
OK (ตกลง)
ดº·นÀ
นก°รต¶
¹¼นข
´
²
นถ
´
ด³ป ถ
²
°คÂ
ณกºล´
ง¼ช
²
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ PPPoE
Sample
This manual is suitable for devices