ASUS M32AA user manual download (Page 66 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 77
66
บทท 3: ฟ´
งก
Á
´
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ¹¸
นÄ
¹ทย
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ยส¿ตต
º
ก IP
¸นก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ยส¿ตต
º
ก IP:
1.
ทºซ²
ºข
´
²
นทµ
1 ถ
¾
ง 4 ข¹งส¶
วนก
¹นหน²
°
2
คลÀ
Use the following IP address (¸ช·
IP ¿²ด°ดรสต
µ
²¹ปน³
·
)
3.
¼ส¶
ทµ
¹ย
¿
IP, ซ´
บ·น»
ตม°สก
Á
±ล½·กต·วย
Á
จ°กผ¿
²
¼ห
²
บร
À
ก°รข¹งคÂ
4.
ห°กจº·ป»
น ป²
¹น DNS ·ซÀ
Á
ฟ·ว¹ร
Á
±¹ด·ดรสทµ
·ล¸
¹ก¼ช
²
±ล½±¹ด·ดรสทµ
·ป»
นท°ง·ล¸
¹ก¹¸
นÄ
5.
·ม¸
¹ทº·สร
»
จ, คลÀ
OK (ตกลง)
Windows
®
8.1
ก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ย¹ดน»มº
ก IP/PPPoE
¸นก»รกÂหนดค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²°คร
²ขµ
»ย¹ดน»มº
ก IP/PPPoE หร
²ส¿ตตº
ก IP:
1.
จ°กหน²
°จ¹·ร
À
ม, คลÀ
Desktop (°ดสก±
ท²ป)
·พ¸
¹·ปÀ
ดÃหมด·ดสก
Á
ท¹ป
Sample
This manual is suitable for devices