ASUS M32AA user manual download (Page 65 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 77
ASUS
·ดสก
Á
ท¹ป
PC
65
¹ทย
9.
·ล¸
¹ก
Connect to the Internet
(°ช
µ
²มต
µ
²¹ปย
¼
ง²
º
น°ท²ร
±
°น
¾
ต)
±ล½คล
À
Next (ถ¼
ด¹ป)
10.
·ล¸
¹ก
Broadband (PPPoE)
(บร²ด¿บนด
±
(PPPoE))
±ล½คลÀ
Next (ถ¼
ด¹ป)
11.
ป²
¹นช
¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
±ล½รห
´
สผ¶
°น ±ล½ช
¸
¹ก°ร
·ช
¸
¹มต¶
¹ข¹งคÂ
ณ คลÀ
Connect
(°ช¶
µ
²มต
µ
²)
12.
คลÀ
Close (ปº
ด)
·พ¸
¹·สร
»
จสÀ
²
นก°ร
กºหนดค¶
°
13.
คลÀ
ก³¹ค¹น·คร
¸
¹ข
°ย¼นท°สก
Á
บ°ร
Á
±ล½
คลÀ
กก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ทµ
คÂ
ณ·พÀ
งสร
²
°ง
14.
ป²
¹นช
¸
¹ผ¿
²
¼ช
²
±ล½รห
´
สผ¶
°นข¹งคÂ
ณ คลÀ
Connect (°ช¶
µ
²มต
µ
²)
·พ¸
¹·ช
¸
¹มต¶
¹³ปย
´
¹À
น·ท¹ร
Á
·น»
Sample
This manual is suitable for devices