ASUS M32AA user manual download (Page 64 of 77)

Languages: Thai
Pages:77
Description:M32AA User's Manual (Thai)
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 77
64
บทท 3: ฟ´
งก
Á
´
น Windows
®
7 / Windows
®
8.1 ¹¸
นÄ
¹ทย
4.
·ล¸
¹ก
Internet Protocol Version
4 (TCP/IPv4) (²
º
น°ต²ร
±
°น¾
ÃปรÃตค²ล°ว²ร
±
ช¼
µ
น4 (TCP/
IPv4))
, จ°กน´
²
นคลÀ
Properties
(ค
½
ณสมบ¼
º
)
5.
·ล¸
¹ก
Obtain an IP address
automatically (ร
¼
บ IP
¿²ด°ดรสÃดย²
¼
ตÃนม¼
º
)
²
°คÂ
ณต²
¹งก°ร¼ห
²
ก°รต´
²
งค¶
° IP
¿
กกºหนดÃดย¹´
ตÃนม´
ตÀ
³ม¶
·ช
นน´
²
·ล¸
¹ก
Use the following IP
address (¸ช·
³
µ
²ย
´
µ
IP ต
µ
²¹ปน³
·
)
:
±ล½ป²
¹นค¶
°¼น
IP address (IP
¿²ด°ดรส)
±ล½
Subnet mask
(ซ
¼
บ°น¾
ต ม»สก±
)
6.
·ล¸
¹ก
Obtain DNS server
address automatically (ร
¼
บ DNS
°ซ
º
±
ฟ°ว²ร
±
¿²ด°ดรสÃดย²
¼
ตÃนม¼
º
)
²
°คÂ
ณต²
¹งก°ร¼ห
²
ก°รต´
²
งค¶
° DNS
·ซÀ
Á
ฟ·ว¹ร
Á
¿
กกºหนดÃดย¹´
ตÃนม´
ตÀ
³ม¶
·ช
นน´
²
น ·ล¸
¹ก
Use the following
DNS server addresses (¸ช·
DNS °ซ
º
±
ฟ°ว²ร
±
¿²ด°ดรส
µ
²¹ปน³
·
)
: ±ล½ป²
¹นค¶
°¼นช
¹ง
Preferred
(ท
³
µ
°ล
²ก¸ช·
)
±ล½
Alternate DNS
server (DNS °ซ
º
±
ฟ°ว²ร
±
²
µ
น)
7.
คลÀ
OK (ตกลง)
·ม¸
¹ทº·สร
»
ดº·นÀ
นก°รต¶
¹¼นข
´
²
นถ
´
ด³ป ถ
²
°คÂ
ณกºล´
ง¼ช
²
ก°ร·ช
¸
¹มต¶
¹ PPPoE
8.
กล´
บ³ปย
´
Network and
Sharing Center (ศ
´
นย
±
°คร
²ขµ
»ย
¿ลÁก»ร¿ชร
±
)
จ°กน´
²
นคลÀ
Set
up a new connection or
network (ต
¼
·
งค
µ
»ก»ร°ช¶
µ
²มต
µ
²
¸หมµ
หร
²°คร
²ขµ
»ย)
Sample
This manual is suitable for devices